Før jul ba Domstoladministrasjonen Borgarting lagmannsrett om å utrede etablering av en egen utrederenhet, etter mønster fra Gulating. I onsdagens Aftenposten uttalte Peter Christian Frølich (H) i Stortingets justiskomité at han støtter forslaget.

Pengene kan potensielt komme allerede i revidert nasjonalbudsjett denne våren.

– Evalueringen fra prosjektet i Gulating var positiv, og det er naturlig å se på om det samme kan gjøres i Borgarting, sier Frølich til Rett24.

– Hvordan skal det finansieres?

– Nå fikk jo domstolene tilført ganske mye midler i forbindelse med det siste statsbudsjettet, og jeg forstår at nesten samtlige av de ti millionene er gått til Borgarting. Men hvis de er i stand til å starte opp ganske raskt, er dette jeg noe vil spille inn og prioritere i justiskomitéen. Enten allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett nå i vår, eller i statsbudsjettet til høsten, sier Frølich.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legges frem i mai.

Ber om 15 utredere

Mandag sendte Borgarting et brev til Domstoladministrasjonen, der de skisserer hvordan en utrederenhet vil kunne organiseres. På bakgrunn av erfaringene fra Gulating, beregner administrasjonen at 13 utredere vil kunne frigjøre 7 dommerårsverk. Dette vil igjen gi kapasitet til å avsi dom i 100 flere sivile saker pr år. I 2017 behandlet Borgarting 750 sivile saker. Administrasjonen skriver:

«På grunnlag av det som er anslått i Gulatingrapporten om utredertid per behandlet anke over sivile kjennelser og beslutninger og våre egne erfaringer, har vi estimert at vi trenger ca. 15 utredere for at alle anker over kjennelser og beslutninger i sivile saker, silingsavgjørelser i straffesaker og anker over kjennelser om beslag av førerkort og besøksforbud mv. skal være behandlet av en utreder. Etter vår mening vil det derfor i første omgang være hensiktsmessig å etablere en utrederenhet med til sammen 15 utredere, som har som hovedoppgave å behandle disse sakstypene. Dette vil være sakstyper som vil være godt egnet for å oppnå en effektivitets- og kvalitetsgevinst.»

Et annet og potensielt kostbart problem er at det i dag ikke er plass til 15 utredere i Borgarting lagmannsretts hus. I brevet skriver administrasjonen at dette er en problemstilling de må komme tilbake til.

Siling i 6 års-saker

Til Aftenposten sier førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud torsdag at lagmannsrettene bør få adgang til å sile også i de mest alvorlige straffesakene.

– Vi har i dag en rekke saker med strafferamme over seks år, hvor vårt inntrykk er at disse mer eller mindre automatisk ankes av domfelte selv om bevissituasjonen er rimelig klar, og det er opplagt at straffen på langt nær blir seks år. For eksempel i mange av narkotikasakene og i enkelte saker som gjelder seksuallovbrudd, sier Maurud.

Marius Dietrichson fra Forsvarergruppen er ikke begeistret.

– Politiet er ofte sikre i sin sak. Det er derfor det er tatt ut tiltale. Jeg tror ikke det kan veilede oss i dette spørsmålet, sier han til Aftenposten, og peker på at retten til overprøving er en fundamental rettssikkerhetsgaranti.