Sivilombudsmannen mener det er behov for en bevisstgjøring av grensene for bruken av tjenesteplikten i Sivilforsvaret. Uttalelsen kommer etter at en tjenestepliktig kvinne nektet å stille som mannskap i forbindelse med gjennomføringen av Sykkel-VM i Bergen i fjor høst.

Manglet hjemmel

Hensikten med oppdraget ble i innkallingen oppgitt å være «å bidra til å styrke samfunnets evne til å håndtere de samfunnsmessige konsekvensene av Sykkel-VM, og bidra til at Norge er godt forberedt til å møte en større uønsket hendelse i Bergen under arrangementet».

Kvinnen søkte seg fritatt, og skrev at hun mente at Sivilforsvaret manglet rettslig grunnlag for å pålegge henne å møte i forbindelse med Sykkel-VM. Hun viste til at Sivilforsvaret skal møte samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak ved krig eller krise, og at innsats under et planlagt og ønsket arrangement som Sykkel-VM ikke faller inn under dette formålet.

Sentrum stengt

Ombudsmannen mener det er vanskelig å forene det at Sykkel-VM var et langtidsplanlagt og ønsket arrangement med formålet som oppgis i sivilbeskyttelsesloven:

«Det er tvilsomt om Sivilforsvaret hadde hjemmel til å pålegge tjenestepliktige å møte til innsats i forbindelse med Sykkel-VM. Sivilbeskyttelsesloven må tolkes i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser i EMK artikkel 4, som blant annet begrenser bruken av tjenesteplikt til akutte hendelser i fredstid.

Ombudsmannen mener det er behov for den varslede veilederen fra Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og ber om å bli orientert om utfallet av dette arbeidet.»

Innkallingen kom som en følge av at Vest politidistrikt hadde bedt om bistand til sikrings- og beredskapsarbeid i forbindelse med at Bergen sentrum var stengt i en uke.

Les hele uttalelsen her