Spørsmålet om uriktig oppnevnte meddommere har vært i vinden det siste halvåret, etter at det ble reist spørsmål om hvorvidt formannskapsmedlemmer kan være meddommere. Denne saken var oppe i Høyesterett sist uke. Dom er ikke avsagt ennå.

Saken Borgarting nylig behandlet handlet imidlertid ikke om formannskapsmedlemmer, men om meddommere som ikke lenger var meddommere i det hele tatt. Buskerud tingrett skulle oppnevne to arbeidslivskyndige meddommere til en stillingsvernsak.

Brukte feil liste

I denne typen saker innstiller partene hver sine kandidater, basert på en liste som settes opp for fire år av gangen. Men i stedet for å velge fra det nye meddommerutvalget, som trådte i virkning fra nyttår 2021, ble partene bedt om å velge blant meddommere fra forrige periode.

Ingen av de to dommerne som til slutt ble oppnevnt, sto på den nye listen.

Bakgrunnen for saken gjaldt en selger som var blitt koronapermittert, og siden først oppsagt og deretter avskjediget. Han krevde både permitteringen, oppsigelsen og avskjedigelsen kjent urettmessig. Dom falt i mai, der selgeren vant frem fullstendig, med 695.000 kroner i erstatning.

Først etter at arbeidsgiver hadde anket dommen, oppdaget tingretten sin egen tabbe. Partene ble orientert i begynnelsen av juli. Saksbehandlingsfeilen var derfor opprinnelig ikke en del av ankegrunnlaget.

Arbeidstakeren var representert av LO juridisk, som anførte at tabben ikke burde få betydning. Argumentet var at det var «svært vanskelig å se at feilen kan antas å ha hatt betydning for utfallet i saken».

eirik pleym-johansen.PNG
Advokat Eirik Pleym-Johansen, LO.

Arbeidsgiver ville imidlertid ha dommen opphevet, og lagmannsretten er ikke i tvil. De aktuelle meddommerne ble valgt ut 19. mars, altså nærmere tre måneder måned etter de ikke lenger var oppført i det gjeldende meddommerutvalget.

«At meddommerne var kvalifiserte og habile, og at det ikke er noe å utsette på hvordan de har utført sine oppdrag, kan ikke oppveie for at de ikke oppfylte de formelle krav for å kunne oppnevnes. Dette er en saksbehandlingsfeil som ubetinget skal tillegges virkning når den er gjort til ankegrunn», heter det i dommen.

Anker ikke

– Vi fant ikke grunnlag for å anke avgjørelsen, sier advokat Eirik Pleym-Johansen fra LO juridisk. Han har representert arbeidstakeren, som nå må gjennomføre saken på nytt.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning og forholder oss til det, sier Pleym-Johansen.

Lagmannsretten legger forøvrig også til grunn at det ikke var nødvendig for arbeidsgiver å begjære oppfriskning, selv om anken ble utvidet til å gjelde også saksbehandlingsfeil først etter at ankefristen var gått ut. Dette i motsetning til situasjoner der anken, etter fristen, utvides til også å omfatte krav eller tvistepunkter som er avgjort av tingretten.

Dommen finner du her.