Etter nesten ett år med hovedforhandling, ble den såkalte Lime-saken tatt opp til doms i desember 2016. Fortsatt venter partene på at dommen skal bli ferdig.

Nå varsler riksadvokaten tiltak for å hindre at straffesaker får slikt omfang.

– Vi kan ikke ha saker som tar ett år i retten og halvannet år til domsskriving, da kommer vi til å miste tillit. Slikt sier noe om hvor vi står både som rettsstat og kulturnasjon, sa Tor-Aksel Busch under Advokatforeningens menneskerettighetsseminar sist uke.

«Etter planen før sommeren»

Til Rett24 svarer Oslo tingrett at partene har fått beskjed om at dom etter planen vil bli avsagt før rettsferien, men at retten ikke ønsker å gi kommentarer utover dette.

– Denne avgjørelsen må komme nå. Lime-saken reiser spørsmål ved om vi i det hele tatt er i stand til å gjennomføre slike saker, sier Busch, og gjentar sine tidligere oppfordringer om mer aktiv dommerstyring for å begrense sakenes omfang. Samtidig erkjenner han at også påtalemyndigheten må bære sin del av ansvaret.

tad0647e
Tingrettsdommer Yngvild Thue ledet rettssaken, som gikk i Oslo tingrett i 2016. Dommen er ennå ikke avsagt. (Foto: Scanpix)

– Jeg har i mange sammenhenger etterlyst en mer aktiv dommerstyring, men også aktor og forsvarere må legge til rette for et bedre samarbeid enn det vi ser tilløp til i dag. Vi i påtalemyndigheten har definitivt vårt ansvar for å bidra. Vi må se om vi kan lage mer forpliktende kjøreregler. Vi kan ikke sitte og vente på at en ny straffeprosesslov skal løse dette. Til det er utfordringene for store, vi kan ikke vente på det.

Samarbeidsprosjekt

Et samarbeidsprosjekt etter mønster fra det pågående sivilprosessprosjektet er nå på trappene innen straffeprosessen. Her skal representanter fra de relevante institusjonene og foreningene forsøke å bli enige om noen grunnprinsipper.

Busch understreker at slike kjøreregler ikke vil kunne gjøres bindende for forsvarere.

– Lime-saken synes å være i ytterkant av hva som er praktisk mulig, med 13 tiltalte, 26 forsvarere, samt bistandsadvokater og aktorat. 50 tjenestemenn etterforsket saken i ett år, fortalte riksadvokaten under seminaret torsdag.

Skylder på hverandre

Tiltalen i Lime-saken går blant annet på menneskehandel. Påtalemyndigheten mener arbeidskraften til dagligvarekjeden Limes butikker ble rekruttert i Pakistan, med løfte om arbeid og oppholdstillatelse. De ansatte skal deretter ha blitt satt til å jobbe under slavelignende forhold.

Før jul kritiserte flere av forsvarerne påtalemyndighetens opplegg av saken. Advokat John Christian Elden uttalte i VG at tidsbruken var en «en klar indikasjon på at saken var altfor stor til å bli behandlet under ett», mens advokat Petter Bonde mente at domsskrivingen tar tid «fordi påtalemyndigheten ikke har evnet å vise måtehold».

Statsadvokat Geir Evanger pekte på sin side på forsvarerne som en del av forklaringen på at særlig posten om alvorlig menneskehandel tok svært mye tid.

– Denne brukte vi for mye tid på, og det skyldes, etter aktoratets oppfatning, i stor grad særdeles omfattende krysseksaminasjon av de fornærmede fra noen av forsvarene, sa Evanger til VG.

For sivile saker er det nå etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for forberedelse av sakene. Gruppen har representanter fra Domstoladministrasjonen, Dommerforeningen og Advokatforeningen, og ledes av høyesterettsdommer Espen Bergh. Gruppen skal levere sitt forslag til høsten.