Kommisjonens mindretall, bestående av professor i statsvitenskap Jostein Askim og Carl I. Hagen, mener flertallet ikke går langt nok i sammenslåingen av førsteinstansdomstolene. De vil i stedet ha tingretter som korresponderer med ankedomstolene. De seks tingrettene skal rett og slett hete Borgarting, Agder, Gulating, Eidsivating, Frostating og Hålogaland tingretter.

Disse skal igjen deles opp i 40 avdelinger, hvorav i overkant av 20 av vil ha lokale kontorer.

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

Hagen og Askim skriver i dissensen at de «ser behov for en ytterligere understrekning av at en domstol må forstås som en organisasjon, ikke som en bygning med mennesker, rettssaler og kontorer».

«For førsteinstans er vårt primære synspunkt at antallet rettskretser – og følgelig tingretter – bør være betydelig lavere enn flertallets forslag i kapittel 26. Det er fullt mulig med én nasjonal tingrett med mange rettssteder og kontorer. New Zealand har i dag en slik modell», heter det i mindretallets forslag.