Striden Eidsivating lagmannsrett har behandlet springer ut av et oppdrag Danielsen & Co hadde i 2018. Klienten hyret Håkon Danielsen gjennom nettstedet «Mitt anbud» , etter at klientens opprinnelige advokat var gått konkurs kort tid før hovedforhandling.

Mannen vant til slutt den opprinnelige tvisten. Saken som nå har vært for retten, gjelder tvisten som deretter oppstod mellom klienten og Danielsen & Co. Etter å ha vunnet, rådet nemlig Håkon Danielsen sin klient til å gå til nok et søksmål, denne gangen mot den forrige prosessfullmektigens konkursbo. Klienten hadde nemlig betalt inn en god del penger til en deponeringskonto i firmaet, og mannen la ned påstand om å få disse utbetalt fra boet.

Det endte med fullstendig nederlag, og det er regningen for dette oppdraget som nå er stridens kjerne. Mannen var nemlig misfornøyd med Danielsens salærkrav, og klaget ham inn til disiplinærutvalget. Da gikk Danielsen & Co til søksmål mot sin dermed eks klient.

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Employment Law

Klienten vant

Et søksmål har den effekt at disiplinærutvalget ikke kan behandle saken, slik at klienten eksponeres for det langt mer økonomisk risikable domstolssporet. Klienten lot seg imidlertid ikke avskrekke, og gikk til motsøksmål mot Danielsen.

Dette har mannen nå vunnet, med fulle sakskostnader, i to rettsrunder.

I motsøksmålet anførte mannen at Danielsen hadde brutt profesjonsansvaret, ved ikke å synliggjøre risikoen i prosessen mot konkursboet. «Det er spesielt viktig her, hvor prosessrisikoen var høy og klientens økonomi var dårlig. Det er ingen dokumentasjon på at dette ble gjort. Initiativet til søksmålet ble tatt av advokaten. Kostnadene ved søksmålet var høye, og søksmålet kunne bare gagne advokaten. Han hadde således ikke klientens, men egne interesser, for øye», het det i anførselen fra mannens prosessfullmektiger, Cecilia Vinje Hagland og Ole Edvard Tokvam fra Bing Hodneland.

– Dristig

Danielsen & Co anførte at rådgivningen båe var aktsom og i henhold til avtale, men får ikke lagmannsretten med på dette. I drøftelsen tar retten utgangspunkt i de tre separate anførslene som Danielsen, på vegne av sin klient, fremmet mot konkursboet. Retten mener to av de tre grunnlagene var grunnløse. Dette var anførsler om foreldelse og prisavslag. Retten skriver:

«Kravet om prisavslag (...) var etter lagmannsrettens syn ikke prosedabelt, hvilket Danielsen & Cos representant ved en faglig forsvarlig opptreden burde ha konstatert meget raskt. Anførselen om foreldelse var grunnløs av flere årsaker».

Det tredje grunnlaget, stiller seg annerledes. Dette var å bestride konkursboets rett til å påberope seg tvistelovens regel om prosessfullmektigers fortrinnsrett til tilkjente sakskostnader. Om dette skriver lagmannsretten:

«Etter lagmannsrettens syn var anførselen om at boet ikke kunne påberope seg tvisteloven § 20-10 prosedabel. Lagmannsretten er imidlertid enig i tingrettens syn. Det å bestride boets rett til å få utbetalt beløpet var i det minste dristig, og sett på bakgrunn av de øvrige opplysninger, som lagmannsretten kommer til, burde Danielsen & Co ha frarådet søksmålet.»

Retten legger deretter til grunn at «det er ingen grunn til å tro at A ville ha gått til søksmål mot boet dersom han hadde mottatt aktsom rådgivning. Lagmannsretten finner at det er årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og tapet. Tingretten har med rette dømt Danielsen & Co til å betale A kr 211.500 i erstatning, jf. domsslutningen punkt 2 i motsøksmålet for tingretten.»

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

– Leit å lese

Den samlede konklusjonen blir at Danielsen & Cos rettmessige salær settes ned med rundt 140.000 kroner, til rundt 970.000 kroner. I tillegg dømmes Danielsen & Co til å betale klienten 211.500 kroner i erstatning for uaktsom rådgivning, til å tilbakebetale 53.000 kroner, samt til å dekke eks-klientens sakskostnader på 342.000 kroner for to instanser.

– Jeg er fornøyd med å ha vunnet nesten en million kroner. Nedsettelsen er heldigvis ikke stor, men den er dessverre bygget på gal vurdering av profesjonsansvaret. Lagmannsretten legger til grunn at søksmålet var prosedabelt, men «dristig». Høyesterett har fastslått at råd må ha vært «klart uforsvarlige» for at man må betale erstatning. Lagmannsretten har ikke konstatert det. Da skulle jeg vunnet. Lagmannsretten har bygget på en gammel dom, som ikke sier noe som helst om hvor terskelen ligger. Da er drøftelsen feil, sier Håkon Danielsen.

Han opplyser at han vurderer å anke dommen til Høyesterett.

– Det er også leit å se at lagmannsretten heller ikke drøfter de bevis som ble lagt frem i forhold til hvilke råd som ble gitt til klienten. Dokumentbeviset er ikke saksbehandlet med et ord i dommen. Det er leit å lese, sier Danielsen.

Risikerer rettshjelpforbud

Før sommeren vedtok styret i Tilsynsrådet å innstille på at både far og sønn Danielsen skal fratas bevillingen og forbys å yte rettshjelp.

I vedtaket har Tilsynsrådet, blant annet, lagt vekt på Danielsens praksis med å møte salærklager med søksmål. Tilsynsrådet refererer blant annet en dom Borgarting avsa før jul i fjor, der lagmannsretten skrev:

«Ved å møte salærklagene med saksanlegg, har han avskåret sine tidligere klienter fra en rask og kostnadsfri vurdering av salærets størrelse. Dette er ikke i seg selv ulovlig. Likevel må det forutsettes å være overraskende ut fra orienteringen i oppdragsbekreftelsen om klageadgangen, og samtidig uforståelig for en klient uten juridisk kunnskap når salæret er betalt. Dette er egnet til å etterlate et inntrykk av at advokaten utnytter sin juridiske kompetanse mot en klient, som selv har søkt juridisk bistand hos advokaten i tillit, noe som kan svekke advokatstandens anseelse når motivet ikke forklares på en saklig og korrekt måte. Samtidig benyttes saksanlegget til å legge press på klienten for å oppnå en minnelig ordning, der det kreves at ikke bare salærklagen, men også disiplinærklagen, trekkes mot reduksjon i salæret. Presset forsterkes ved å gjøre oppmerksom på omkostningsrisikoen som følge av at advokaten har benyttet seg av retten til å velge domstolsbehandling, i en sak der kostnadene ved domstolsbehandling ikke står i forhold til tvistesummen, og hvor nemndsbehandling vil gi en betryggende behandling av tvisten i lys av tvistesummen.»

– Sannheten at lagmannsretten har fremsatt kritikk langt utenfor disposisjonsprinsippet. Ingen av klientene i saken klaget på det lagmannsretten selv har fremholdt som kritikkverdig. Ingen av klientene fremholdt det. Som følge at dommen har vi for øvrig uansett innført rutine med grundigere forklaring selv av forhold ingen klient noen gang har klaget på. Vi innrettet oss etter kritikken før Tilsynsrådet begynte med sitt, så dette er et tilbakelagt kapittel, sier Per Danielsen.

Tilsynsrådet har forsøkt å undersøke hvor mange ganger Danielsen & Co har vært i tvist med egne klienter, og har etter en «ikke uttømmende» undersøkelse komme til at antallet er rundt 30. Dette er et tall Tilsynsrådet karakteriserer som unormalt høyt og meget spesielt.

Tilsynsrådets innstilling skal etter planen behandles i Bevillingsnemnda i neste uke.