I et forsøk på å bremse antall korona-konkurser, ble det i 2021 vedtatt en midlertidig lov om såkalte rekonstruksjoner. Instituttet rekonstruksjon erstatter ordningen med gjeldsforhandling, fordi dette systemet knapt ble brukt.

– Målet med endringene er å etablere et mer effektivt verktøy for å få ryddet opp i virksomheters gjeldsproblemer og identifisere hvilke bedrifter som kan være levedyktige, uttalte daværende justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Loven skulle opprinnelig kun gjelde ut året, men ble senere forlenget til sommeren 2023. Nå er det klart at heller ikke dette vil være nok. Et forslag til permanente regler ble sendt på høring i januar i år, men å få dette ferdigstilt til endelig lovvedtak innen sommeren er ikke gjørbart.

Annonse

Advokat søkes til velrennomert kontorfellesskap i Larvik

Gjør endringer

Fredag sendte Justis- og beredskapsdepartementet derfor fra seg et lovforslag om å forlenge den midlertidige loven for ytterligere en periode, denne gangen helt frem til 1. juli 2025. Departementet utelukker ikke at permanente regler kan være klare innen den tid, men skriver at det vil unngå behov for ytterligere en forlengelse. I proposisjonen skriver departementet:

«Arbeidet med forslag til nye reglar om rekonstruksjon har tatt lenger tid enn venta. Gode reglar om rekonstruksjon er viktige for næringslivet og for samfunnet elles, og det er naudsynt å gjere eit grundig arbeid med dei nye reglane. Departementet har innhenta ein samfunnsøkonomisk analyse og fått innspel på regjeringas nettsider, og sentrale aktørar har tatt del i ei evaluering av dei mellombelse reglane. I forslaget som er send på høyring, kjem departementet med ei rekke forslag til endringar i dei mellombelse reglane. Desse forslaga vil bli vurdert nærare etter høyringa.»

Høringsfristen på forslaget til permanente regler går ut 13. april. I forslaget videreføres mesteparten av reglene fra den midlertidige loven, men med endel justeringer. Blant annet foreslås det at det skal bli valgfritt å oppnevne en rekonstruktør ved åpningen av rekonstruksjonsforhandlingen. Hensikten med dette er å gjøre det mulig for skyldneren å begrense kostnadene ved forhandlingene, samt å gi skyldneren større frihet til selv å forhandle med fordringshaverne i den innledende fasen.

Ber om innspill

Det foreslås også flere endringer av fristregler og avstemmingsregler. «Samlet sett åpner forslaget for større fleksibilitet i gjennomføringen av rekonstruksjonsforhandlingene», heter det i høringsnotatet.

Samtidig erkjenner departementet at flere valgmuligheter vil kunne gjøre reglene vanskeligere å få oversikt over, og skriver:

«Et alternativ kunne være å legge opp til et tosporet system som skiller mellom en «forebyggende» rekonstruksjonsbehandling og alminnelig rekonstruksjonsbehandling, slik som i dansk rett. Et slikt skille kan samtidig stenge for noe av den fleksibiliteten departementet har ønsket å legge til rette for. Hva som er den beste løsningen, er ikke opplagt, og departementet ber derfor særskilt om høringsinstansenes innspill til dette spørsmålet.»

Hele høringsnotatet finner du her.