Digitale rettsmeklinger er en av mange nyskapninger siden pandemien startet i fjor. Nå viser statistikken fra Gulating lagmannsrett at verdien av kjemien kanskje ikke er like stor som man antok.

I hvert fall ikke i alle typer saker. Lagdommer Gro Berge forteller at de i Bergen har hatt nesten skuffende gode resultater uten å møtes fysisk.

– Erfaringen er at vi har like gode tall som før, og det synes vi er ganske interessant. Vi har tradisjonelt vært veldig opptatt av hvor viktig det er å ha den personlige kontakten med partene over bordet, gjerne med kjeks og kaffe. Vi har sett på dette som viktig for å oppnå gode meklingsresultat. Men det viser seg altså at det går bra digitalt også, sier Berge.

Ingen i Gulating hadde prøvd digital mekling tidligere da landet stengte ned i fjor, men de startet raskt med å kontakte parter i både berammede og fremtidige saker.

Annonse

Teamleder jurist innen regelverk og juridiske tjenester i Forsvaret

Samme forliksprosent

– Det var litt utfordrende i starten, ettersom de digitale møteromsløsningene ikke var helt oppe og gikk. Det førte til at vi i de første ukene dels baserte oss på kontakt per telefon og epost. Det tok et par måneder før vi hadde teknikken helt på plass. I begynnelsen opplevde vi også at det var litt utfordrende å få prosessfullmektigene med, men den barrieren føler jeg nå er brutt, sier Berge.

Totalt var 38 prosent av meklingene i Gulating digitale i fjor, og de opplevde ingen vesentlig endring verken i antall meklede saker eller i forliksprosenten.

– Så langt i år, har andelen heldigitale meklinger økt til 67 prosent. Tallmaterialet er foreløpig for begrenset til å trekke de brede konklusjoner, men tallene gir kanskje en pekepinn på den digitale utviklingen.

– Betyr det at man klarer å gjenskape den samme atmosfæren digitalt?

– Nei. Det kan jeg ikke si. Digitale meklinger egner seg kanskje best i visse typer saker, særlig saker som involverer en betalingsforpliktelse. Personlig tror jeg ikke foreldretvister og andre saker med betydelig personlig innslag egner seg like godt. Erfaringen i løpet av det siste året, er at prosessfullmektigene har vist seg positive til digitale rettsmeklinger, de sparer både tid og reiseutgifter. Digital mekling gir også rom for en mer fleksibel arbeidsdag, da det kan bli endel ventetid i fysiske meklinger. Det kan kanskje være en driver for at aktørene i større grad opplever det gunstig å si ja til rettsmekling.

Nedgang i Oslo

I Borgarting lagmannsrett ble det holdt 11,5 prosent færre meklinger i 2020 enn året før, men 9 prosent flere enn i 2018. Leder for meklingene i Borgarting, Tine Kari Nordengen, sier nedgangen dels skyldes corona-situasjonen, og dels at lagmannsretten mottok færre anker over dom enn i 2019.

Tine Kari Nordengen.jpg
Lagdommer Tine Kari Nordengen.

– Mekling per video har etter mitt syn fungert overraskende godt. Jeg mener imidlertid fortsatt at fysiske møter er det beste alternativet. Det er etter min erfaring lettere å komme i kontakt med partene og oppnå deres tillit når vi er i samme rom, enn når vi bare ser hverandre på en skjerm. Partene synes også å foretrekke meklinger med fysisk oppmøte, forteller Nordengen.

På grunn av lokalenes størrelse og strenge smitteverntiltak, har lagmannsretten i Oslo klart å avholde langt de fleste rettsmeklingsmøtene gjennom fysisk oppmøte. De siste 12 månedene er det gjennomført 8 heldigitale meklinger i Borgarting. Det totale antall meklinger i fjor var 89.

– Uavhengig av situasjonen med Covid-19, mener jeg at mekling som fjernmøte per video vil være et godt tilskudd til tradisjonell rettsmekling. Muligheten for mekling som fjernmøte vil også kunne gjøre mekling som tvisteløsningsmetode mer attraktiv for parter som på grunn av geografiske eller helsemessige forhold har utfordringer knyttet til oppmøte i meklingslokalet, sier Nordengen.