Klagene Disiplinærnemnda har behandlet har utgangspunkt i en straffesak i Oslo, der klageren opplyser å ha blitt kontaktet av flere advokatfullmektiger fra advokatfirmaet Rogstad.

Det ene tilfellet gjelder at advokatfullmektigen hadde tatt kontakt med en venninne via Messenger. Venninnen var Facebook-venn med den siktede mannen. I Messenger-meldingen sendte fullmektigen et bilde av klagerens Facebook-profil, og skrev «jeg ser at du er venner med han», «Jeg vil ha kontakt med han» og «Han er en sak som jeg er interessert i».

Advokatfullmektigen sendte også venneforespørsel til den siktede mannen på Facebook.

Annonse

Advokat | Trondheim| M&A og Entreprise

Forsvarer reagerte

Forsøket på å oppnå kontakt stoppet opp da klagerens forsvarer sendte en e-post til advokatfullmektigen, og ba om at kontakten måtte opphøre.

Det andre tilfellet gjelder en annen Rogstad-fullmektig, som tok kontakt med den samme potensielle klienten direkte, både på telefon og skriftlig. En tredje fullmektig hos Rogstad ble også innklaget for å kontakte den samme klienten, men her kommer nemnda til at det er usikkert hvem som egentlig ringte.

Disiplinærnemnda peker på at det etter retningslinjer for forsvarer punkt 3.2 fremgår at «En forsvarer skal ikke på eget initiativ kontakte noen for å få forsvareroppdrag, og skal ikke ta initiativ til overtakelse av forsvareroppdrag fra annen forsvarer».

Skal hindre klientnapping

Retningslinjer for forsvarere er, i motsetning til regler for god advokatskikk, ikke inntatt i advokatforskriften. Nemnda kan derfor ikke fatte vedtak på disse alene. Nemnda subsumerer imidlertid forholdene inn under RGA punkt 1.3, som pålegger advokater å «opptre saklig og korrekt». I punkt 3.1.1 heter det dessuten at «En advokat må ikke påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten».

kim gerdts.JPG
Kim Gerdts var prinsipal for fullmektigene, og sier han er enig med avgjørelsen.

Fullmektigene fremholdt at de ikke visste at vedkommende allerede var representert av en annen advokat, men dette blir ikke avgjørende. Nemnda skriver:

«Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1 og Retningslinjer for forsvarere punkt 3.2 ivaretar langt på vei de samme hensyn. Begge bestemmelsene har til hensikt å ivareta det frie forsvarervalg og gir uttrykk for at det er i strid med korrekt og saklig opptreden for en advokat og aktivt oppsøke klienter i forsøk på få et konkret advokatoppdrag. Nevnte regler har også til formål å forhindre såkalt klientnapping. Advokater som oppsøker, eller på annen måte forsøker å skaffe klienter som allerede er representert av advokat, strider både mot det frie forsvarervalg, utgjør også en opptreden som ikke er forenelig med kollegial tillit og samarbeid mellom advokater.»

Annonse

Juridisk direktør

Ubetenksomt

I én av de konkrete vurderingene skriver nemnda:

«Etter Disiplinærnemndens syn har advokatfullmektigen gått inn for å skaffe seg en klient i en pågående sak uten noen form for signaler fra vedkommende om et slikt ønske. Et slikt klart brudd på retningslinjer for forsvarere tilsier at advokatfullmektigen ikke har opptrådt på en saklig og korrekt måte, jf. Regler for god advokatskikk punkt 1.3. Videre viser Disiplinærnemnden til at advokatfullmektigen kontaktet en venn av klager på Messenger og opplyste at klager hadde "en sak som jeg er interessert i". Det var ikke etablert et klientforhold slik at fortrolighetsplikten og taushetspliktsreglene kommer direkte til anvendelse. Likevel er det å opplyse at klager har en sak med behov for advokatbistand, en ubetenksom og usaklig opptreden for
en advokat som etter nemndens vurdering er egnet til å skade standens og yrkets anseelse, jf. Regler for god advokatskikk punkt 1.3 annet punktum.»

Har fulgt opp internt

Alle de innklagede var fullmektiger for advokat Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad, og formelt er det han som får kritikken av nemnda. Gerdts sier til Rett24 at både de involverte og firmaet har lært av saken.

– Avgjørelsen fra Disiplinærnemnda er korrekt, og jeg tar den til etterretning. Jeg var ikke selv delaktig, men påtok meg ansvaret på vegne av fullmektigene. Jeg ba også nemnda om at en eventuell sanksjon skulle rettes mot meg, noe som også er gjort, sier Gerdts.

– Har dere fulgt opp dette på noe vis internt?

– Både for fullmektigene og for firmaet som sådan har dette vært en påminnelse. Det er første gang vi har vært utsatt for noe slikt, og dette skyldes nok kanskje fullmektiger uten for tett oppfølging. Vi har fulgt dette opp internt i firmaet ja, sier Gerdts.