Domstolene skrudde før helgen virksomheten ned til et minimum. De rettsmøtene som fortsatt skal avholdes er:

  • Varetektsfengslinger
  • Domstolskontroll av straffeprosessuelle tvangsmidler
  • Domstolskontroll av (haste-) vedtak om bruk av administrativ tvang
  • Midlertidige avgjørelser som er nødvendig av hensyn til liv og helse og betydelige samfunnsinteresser. 

Foreløpig er det ikke tatt noen beslutning om å endre på frist-regimet. Advokat Christian Reusch, som leder Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift, har utarbeidet en veileder for forhold advokater bør være oppmerksom på.

Denne finner du her.

Innstillingsrådet for dommere opplyser at de utsetter planlagte intervjurunder til utlyste dommerstillinger. Innstillingsrådets neste møte skal imidlertid holdes som planlagt, om enn som fjernmøte.

Dette møtet holdes 23. mars.