I Høyesteretts årsmelding, som ble publisert mandag, fremkommer at det i 2020 ble anket 997 sivile dommer, kjennelser og beslutninger. Det er litt ned fra i fjor, da tallet var 1024. For straffesaker, spesielt kjennelser og beslutninger, går tallet noe opp, slik at året som helhet ender hårfint i pluss, sammenlignet med 2019.

Det er med andre ingen tegn til korona-avvik i Høyesteretts sakstilfang.

antall anker 2020 HR høyesterett.PNG
Anker til Høyesterett i 2020.

Noe som derimot har endret seg vesentlig fra i fjor, er dissensene. Etter to år med ualminnelig få dissenser blant rikets øverste dommere, fant de i fjor tilbake til sedvanlig grad av uenighet. Spesielt i de sivile sakene har det de siste to årene vært stor enstemmighet, men i 2020 delte dommerne seg i hver fjerde tvist.

I straffesakene er dissensgraden lavere, nå som før.

dissenser Høyesterett 2020.PNG
Andel dissenser pr år.

Utenom ankeutvalget ble det behandlet 105 saker, noe som er omtrent på nivå med årene før. Inkludert i dette er imidlertid hele fire saker med forsterket rett, tre i storkammer og en i plenum. De tre storkammersakene gjaldt barnevern, og ble behandlet samlet i fjor vinter. Plenumsdommen falt nå like før jul, og gjaldt det såkalte klimasøksmålet.

– Vi konstaterer at til tross for reduksjonene under starten av pandemien i vår, og til tross for at fire saker er behandlet med forsterket rett, så har Høyesterett i 2020 hatt like mange rettstimer som normalt, sier justitiarius Toril M. Øie.

Et grep Høyesterett tok for å komme dit, var at domstolen for tre uker i oktober etablerte en tredje avdeling.

Dette var for første gang siden landssvikoppgjøret at Høyesterett har hatt tre avdelinger. Også den gang var endringen begrunnet i et behov for å få unna restansene.

Hele årsmeldingen finner du her.