Den nå 68 år gamle mannen traff den nå 42 år gamle kvinnen over internett, og bodde en periode sammen med henne i Thailand. Deretter flyttet de hjem til leiligheten han delte med sin mor. Det var der forholdene tiltalen bygger på fant sted, i 2015.

I Ofoten tingrett ble han frikjent, da retten mente det ikke var ført bevis for de faktiske forhold. I Hålogaland tingrett ble han så dømt til 120 dagers fengsel for mishandling i nære relasjoner. Spørsmålet for Høyesterett var om de forholdene han er dømt for, er alvorlige nok til å kunne subsumeres under mishandlings-bestemmelsen, eller om de kun rammes av de mindre alvorlige bestemmelsene om legemsfornærmelse og hensynsløs atferd.

Truet med utkastelse

Det sentrale i gjerningsbeskrivelsen er at mannen gjentatte ganger truet sin ektefelle med å få henne kastet ut av landet, og at han ved ett tilfelle dyttet henne ut av døren ved å presse hånden mot halsen hennes.

Førstvoterende Ingvald Falch skriver at saken er et grensetilfelle, men legger vekt på at mannen ikke truet med vold. Flertallet kommer til at gjerningsbeskrivelsen ikke er tilstrekkelig alvorlig til å kunne kalles mishandling, og opphever derfor dommen, og skriver:

«Fornærmede hadde nylig kommet til Norge fra en annen kultur, hun hadde begrenset nettverk her og hadde manglende innsikt i norsk språk og norske forhold. Dette innebærer at blant annet de truslene tiltalte fremsatte, rammet henne spesielt hardt. Det er særlig denne nedrige og rammende utnyttingen av fornærmedes sårbarhet som gjør at jeg mener dette blir et grensetilfelle.»

Fryktregime

Mindretallet, ved annenvoterende Sven-Jørgen Lindsetmo, mener volden og de verbale krenkelsene kvinnen ble utsatt for, skapte et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt, og derfor rammes av bestemmelsen.

68-åringens forsvarer, Arne Gunnar Aas, mener påtalemyndigheten må vurdere om det nå er prosessøkonomisk riktig å kjøre saken på nytt i lagmannsretten.

– Jeg mener flertallet har fattet en riktig beslutning. Dette forholdet ligger etter mitt syn utenfor § 219. Nå blir konsekvensen at saken kommer tilbake til lagmannsretten, dersom politiet ber om ny behandling. Men man må også ta hensyn til at det i så fall er tale om en mildere straffebestemmelse, og påtalemyndigheten vil måtte vurdere prosessøkonomien i dette. Forholdene det er snakk om vil nå bli tre år gamle, sier Aas.

Se hele dommen her