Den første undersøkelsen fra Statens havarikommisjonen antydet at vannfyllingen i Helge Ingstad ble vesentlig større enn det skaden skulle tilsi fordi fartøyets vanntette skott ikke fungerte etter intensjonen. Statens leverte derfor i 2019 et søksmålsvarsel mot DNV, med påstand om at selskapet skulle ha avdekket dette i forbindelse med periodisk kontroll av fregattene.

Da den endelige havarirapporten kom, ble det imidlertid klart at DNV ikke var å klandre for den katastrofale konsekvensen av fregattens sammenstøt med et tankskip. I et prosesskrift levert i mai i år, frafalt derfor staten sitt krav.

Samtidig anførte staten at tungtveiende grunner tilsier at partene må bære sine egne sakskostnader. Staten ved Forsvarsdepartementet har fremholdt at det var rimelig å fremme søksmålet, ettersom fristen måtte avbrytes. Staten kritiserer videre at DNV ikke ville inngå en frivillig avtale om fristutsettelse.

1122,5 timers arbeid

DNV avviser at selskapet måtte forventes å akseptere at staten «ensidig dikterte vilkårene for en avtale om fristforlengelse», og det er Oslo tingrett enig med dem i.

«Retten er enig med DNV i at søksmålet i seg selv medførte et behov for dem til å inngi et ordentlig tilsvar i saken. Et slikt verserende søksmål, med anførsel om grov uaktsomhet, vil kunne være skadelig for DNV ut fra hva som er kjernen i deres virksomhet. Det må derfor ha vært påregnelig for staten at DNV ville bruke betydelig tid og krefter på å imøtegå denne anførselen. Konsekvensen av søksmålets eksistens er etter rettens syn klart relevant for hvor mye arbeid som kan gjøres og dermed hva som kan sies å være nødvendige kostnader. Retten er videre enig med DNV i at det forhold at stevningen var lite omfattende og med få bilag kan ha gjort DNVs arbeid med tilsvaret mer omfattende enn det ellers ville vært, og at dette dermed har medført at mer arbeid har vært «nødvendig» i tvisteloven § 20-5 første ledds forstand»

DNVs prosessfullmektig i saken, Stephan L. Jervell fra Wiersholm, har levert en salæroppgave på rundt 4,3 millioner kroner, basert på 1122,50 timers arbeid til like under 4000 kroner per time. Oslo tingrett kommer til at staten må erstattet dette fullt ut.

Parallelt med søksmålet fra staten, reiste DNV regressøksmål mot selskapet Polarkonsult, som i sin tid bisto i arbeidet med å klassifisere fregatten. Da staten frafalt hovedsøksmålet, frafalt DNV logisk nok regresskravet. DNV pålegges derfor å erstatte Polarkonsults sakskostnader på 1,6 millioner kroner.

Dommen finner du her