Etter massiv kritikk endret Kriminalomsorgen i 2020 praksis knyttet til rutinemessig kroppsvisitasjon i fengslene. Frem til da foregikk det full avkledning med inspeksjon av hele kroppen i stor skala, uten at ransakingene var foranlediget av noen konkret mistanke.

I mai i fjor konstaterte Høyesterett at visitasjoner uten konkret mistanke krenket EMK, og at de innsatte hadde krav på ett ekstra døgn varetektsfradrag per annenhver ulovlige ransaking. På den bakgrunn innvilget Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker gjenåpning av en narkotikadom på 13 års fengsel, avsagt av Borgarting lagmannsrett.

Domfelte hadde i løpet av soningen blitt utsatt for flere hundre visitasjoner, noe som etter Høyesteretts dom skulle innebære en kortere straff.

Sluppet fri

Påtalemyndigheten anførte på sin side at endret syn på rettsreglene ikke skulle gi krav på ny rettsbehandling og gjenåpning. Men slik ble det, og nå har Eidsivating lagmannsrett behandlet straffutmålingen på nytt.

Konklusjonen er at straffen, som følge av de ulovlige ransakingene, kuttes med 400 dager. Det er nok til at mannen allerede har sonet to tredeler av straffen, og han er nå løslatt.

– Min klient ble i midten av mai besluttet løslatt, fordi det var en fare for at han ikke ville få nyttiggjort seg av varetektsfradraget han ville bli gitt i en ny dom. Etter den nye dommen har min klient med god margin sonet over to tredeler av straffen, og han vil derfor forbli løslatt, sier mannens forsvarer, Marthe Holm.

Vanskelig bevisførsel

Et vesentlig tema i lagmannsrettens nye behandling, var hvor mange visitasjoner mannen egentlig var blitt utsatt for. Det ble nemlig ikke ført noen systematisk logg over slikt. Selv hevdet han det var rundt 800, mens påtalemyndigheten mente det mest sannsynlig var langt færre. Lagmannsretten skriver:

«Etter lagmannsrettens syn har påtalemyndigheten ikke ført tilstrekkelig bevis for at As forklaring er uriktig. Selv om opplysningene i journalen fra Romerike fengsel, avdeling Ullersmo, i det vesentlige legges til grunn, utgjør journalen ikke noe bevis for at det ikke også ble utført kroppsvisitasjoner ved andre situasjoner andre steder i fengselet.»

Ettersom det ikke vil være mulig å føre bevis for hvor mange ransakinger som egentlig ble gjennomført, velger lagmannsretten å legge mannens forklaring til grunn. Dermed blir den nye straffutmålingen basert på 800 ulovlige ransakinger, noe som medfører en straffreduksjon på 400 dager.

– Denne avgjørelsen fastslår at de som fremdeles soner, og ble utsatt for ulovlige kroppsvisitasjoner i varetektsperioden, kan begjære sine saker gjenopptatt og få fastsatt korrekt varetektsfradrag. Dette er en svært fordelaktig kompensasjon for de det gjelder, og jeg kjenner til flere saker hvor dette er aktuelt. Min klient har fått fullt medhold fra lagmannsretten, og er svært fornøyd med resultatet, sier Holm, som er advokatfullmektig i Andenæs Aaløkken Veum.