Etter massiv kritikk endret Kriminalomsorgen i fjor praksis knyttet til rutinemessig kroppsvisitasjon i fengslene. Frem til da foregikk det full avkledning med inspeksjon av hele kroppen i stor skala, uten at ransakingene var foranlediget av noen konkret mistanke.

Høyesterett slo allerede i fjor høst fast at kroppsvisitasjoner uten konkret foranledning vil kunne innebære krenkelser av EMK. I november ga Høyesterett en innsatt 253 dager ekstra varetektsfradrag, som følge av mange hundre slike kroppsvisitasjoner.

Annonse

Har du interesse for skjæringspunktet myndigheter og forbruker? Ønsker du å bidra til å finne gode løsninger?

Nå har Høyesterett gjort klargjort hvordan man skal forholde seg til ransakinger gjennomført før praksis ble endret. Konsekvensen er at tre innsatte får økt varetektsfradraget med ett døgn per annenhver ulovlige ransaking. Høyesterett skriver:

«Kroppsvisitasjonene i denne saken skjedde ut fra de rutinene som gjaldt for de aktuelle fengslene i de aktuelle tidsperiodene. Som påpekt er alle visitasjonene gjennomført før praksisendringen i september 2020. Alle de tre tiltalte har fortsatt sittet i varetekt etter dette tidspunktet, men ut fra det opplyste har ingen av dem i denne perioden vært utsatt for kroppsvisitasjoner.

For alle de tre tiltalte må det legges til grunn at visitasjonene skjedde rutinemessig ved passering ut eller inn av fengselet eller i forbindelse med besøk, uavhengig av hvilke kontrolltiltak som for øvrig var gjennomført. Visitasjon ble også gjennomført i forbindelse med overføring fra et fengsel til et annet, selv om den innsatte hele tiden hadde vært under bevoktning. Det er ikke påvist at visitasjonene bygget på noen konkret vurdering om at det forelå en fare for den tiltalte skulle bringe med seg noe inn i fengselet eller ut av fengselet. Det ble dermed ikke foretatt konkrete vurderinger knyttet til den enkelte innsatte eller til omstendighetene i det enkelte tilfellet, og heller ikke knyttet til situasjonen i fengselet.»

– Dette er et menneskerettsbrudd som har rammet de fleste av de innsatte i norske fengsler de siste årene, så det er gledelig at Høyesterett var så sterke og klare, slik at det er unødvendig å gå til menneskerettsdomstolen med saken, sier John Chr. Elden, som var en av forsvarerne i saken.

Høyesterett fastslår at det må gis en kompensasjon for bruddene, og gir en ekstra dags fradrag i straffen for hver annen visitasjon.

– For andre som er ferdige med å sone eller sitter på dom, vil det enten måtte kreves erstatning eller endring av dommen, sier Elden.

Se avgjørelsen her