Den nye organiseringen av domstolene i første instans var omdiskutert. Fra Trøndelag vil vi formidle at erfaringene allerede viser at endringene har gitt tingrettene enda bedre forutsetninger for å yte enda bedre domstoltjenester til alle på en tillitvekkende måte. Konkret:

I den sørlige delen av Trøndelag hadde vi  i cirka 3 år før sammenslåingen en ordning med tett samarbeid mellom selvstendige domstoler (felles ledelse mellom Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett). Etter mindre enn et halvt år med en sammenslått Trøndelag tingrett, ser vi at én felles domstol gir langt bedre muligheter for høynet kvalitet og bedret ressursutnyttelse enn det som lar seg gjøre med et samarbeid mellom selvstendige domstoler. Det er ikke mulig å få til samme tjenestenivå i samarbeid mellom selvstendige domstoler.

Vi oppfatter sammenslåingen som en styrking av domstolene, og i særdeleshet i distriktet. Det gjelder saksbehandlingstid og kvalitet i avgjørelsene, men også mulighet til å tilby tjenester som rettsmekling også i distriktet. Saksbehandlingsstatistikken for første halvår viser allerede en positiv effekt når det gjelder restanser og saksbehandlingstid. Det er også verdt å understreke at én sammenslått domstol gir oss gode muligheter til å tilføre arbeid til distriktene. Forutsetningen er som kjent at alle tinghus fortsetter å være åpne, og at alle skal ha fast bemanning.  

Vi opplever at medarbeiderne er positive til sammenslåingen som nå er gjennomført. Tilbakemeldingen fra de lokale brukerne underbygger at også de mener dagens løsning er god. Dagens tingrett gir likere og bedre praksis enn det som er mulig å få til med flere domstoler.

Gjennomføringen er kommet så langt at en reversering av sammenslåingen vil være svært ressursødende for det rettssøkende publikum, og for domstolens medarbeidere. En oppsplitting vil også skape behov for å ansette flere ledere; 4 domstolledere må ansettes istedenfor dagens ene. Det vil også bli behov for å ansette (minst) 1-2 administrasjonssjefer istedenfor dagens ene.

Det viktige for domstolene og det rettssøkende publikum er nå at tingrettene får fortsette å jobbe videre i de gode rammene vi nå har fått. Det gir god rettssikkerhet og er god distriktspolitikk.