Bård Tønder har 5. desember 2019 kommentert vår artikkel i Rett24, om domstolstruktur og effektivisering.

I svaret sitt til oss nevner ikke Tønder Domstoladministrasjonens (DA) arbeidstidsundersøkelse med ett ord, altså hovedpoenget i artikkelen vår. Vi har påpekt at når DAs undersøkelse viser en gjennomsnittlig arbeidstid på 46 timer pr. uke, så innebærer det at dommere har for høy arbeidsbelastning. Hvis DA hadde tatt sin egen undersøkelse på alvor, burde det vært et hovedfokus å gjøre noe med dette. Men Tønder sitt løfte til politikerne er, at dersom han får gjennomslag for massenedleggelse av mindre tingretter, vil dommerne klare å behandle flere saker. At han har støtte i DAs styre for dette, tviler vi ikke på. I styret sitter det ni personer oppnevnt av Stortinget og regjeringen. Av disse er det to som har sitt daglige virke i de alminnelige domstolene, men da som domstolledere. Det er ingen (vanlige) tingrettsdommere eller lagdommere i DAs styre.

Digitalisering av domstolene mener vi fortsatt er bra, selv om det som nevnt i liten grad fører til mindre tidsbruk. Men i en tid med knappe ressurser og nedbemanning kan det virke litt voldsomt at DA velger å utstyre rettssaler med utstyr for lyd- og bildeopptak som koster rundt en million kroner pr. rettsal. Det brukes også en god del personalressurser for å utvikle dette prosjektet, ressurser som kunne vært brukt i dømmende virksomhet. Et alternativ kunne være å kjøpe inn samme lydopptaksutstyr som ØKOKRIM bruker i retten, og som er opplyst å koste rundt 30 000 kroner. Da kunne alle landets rettssaler vært utstyrt med opptaksutstyr for vel 10 millioner kroner. Slik kunne tvistelovens og straffeprosesslovens krav til opptak i retten vært ivaretatt. Så kunne øvrige digitaliseringsmidler rukket lenger enn til digitalisering av kun de største domstolene.