Ny domstolstruktur står på trappene, og i den forbindelse reises det mange spørsmål og innsigelser. Den norske Dommerforening (DnD) vil med dette forsøke å klargjøre noen punkter.

Etter en omfattende prosess rundt domstolsreformen, er vi endelig på oppløpssiden. Omorganiseringen er den største på mange år og har vært gjenstand for politisk dragkamp, så vel som debatt i juridiske miljøer landet rundt. Reformen innebærer at 60 førsteinstansdomstoler blir til 23 rettskretser med en videreføring av antallet rettssteder. Endringene innebærer følgelig et behov for færre domstolledere.

Rekkevidden av embetsvernet

Selv om domstolsreformen er konstitusjonelt uangripelig, vil en domstolsreform alltid kunne reise spørsmål om domstolenes uavhengighet, slik NTL nylig gjorde i Rett24. Uavhengige domstoler er avgjørende for rettsstaten. Dommerne skal avgjøre sakene fri fra forsøk fra andre på å påvirke behandlingen og utfallet. Grunnloven § 22 fastsetter derfor et forbud mot at embetsmenn gis avskjed eller forflyttes.

Det er likevel sikker rettsoppfatning at et embete kan nedlegges ved omorganiseringer som dette, og det strider heller ikke med Grunnloven at tidligere domstolledere mister lederfunksjonen som følge av domstolsreformen. I den aktuelle situasjon vil både domstolledere og dommere kunne videreføre sine embeter i den nye rettskretsen. DnD er av den oppfatning at de fleste embeter kan videreføres som rene dømmende embeter.

Dommerforeningen er med andre ord ikke uenig med NTL i betydningen av embetsvernet, men heller tolkningen og rekkevidden av det. Slik vi forstår NTL tolker de vernet med utgangspunkt i domstolleders vern, mens DnD ser det mer helhetlig og også fra den samfunnsmessige utviklingen og domstollederens rolle og ansvar i denne sammenheng.

Full lønn uten arbeidsplikt?

NTL mener overtallige sorenskrivere i ytterste konsekvens kan gå resten av yrkeslivet uten å jobbe, samtidig som de hever full lønn. Dette er Dommerforeningen uenig i. I tillegg til det rettslige, mener vi også det er en vurdering folk flest vil ha vanskeligheter med å forstå og ha sympati for. At en domstolleder skal beholde full lønn uten å måtte jobbe, samtidig som det er behov for flere dømmende årsverk, er etter vårt syn en uegnet løsning.

Det er imidlertid ikke usannsynlig at DnD og NTL langt på vei er enige om hva som til slutt må bli den faktiske løsningen på arbeidsplikten. Men dette vil vi først vite når saken er løst.

Takk til medlemmene

Avslutningsvis vil jeg fremheve medlemmene våre, som har gitt oss innspill og tilbakemeldinger i denne viktige prosessen. Dommerforeningen har jobbet lenge og iherdig med å sikre medlemmene best mulig vilkår. Det har vært et etterlatt inntrykk gjennom flere oppslag at medlemmene har meldt seg ut av DnD på grunn av domstolsreformen. Da informasjon om medlemskap er definert som særskilte personopplysninger kan vi ikke gå i detalj på dette, men vi kan slå fast at vi totalt sett har økt antallet medlemmer i DnD siden nyttår.

Det tolker vi som en støtteerklæring til jobben vi gjør for medlemmene. Ikke bare rundt innsatsen som gjøres med denne reformen, men også i det kontinuerlige arbeidet som legges ned i å sikre og trygge våre medlemmers arbeidsvilkår.