Da politiet i slutten av april pågrep Tom Hagen og siktet ham for drap på sin ektefelle, startet politiet samtidig en nitid ransakingen av ekteparets bolig på Fjellhamar i Lørenskog.

Senere kom som kjent Eidsivating lagmannsrett til at politiet ikke hadde skjellig grunn til mistanke mot Hagen. Han ble derfor løslatt. Uten skjellig grunn til mistanke var det heller ikke hjemmel til å ransake Hagens eiendom. Ransakingen ble derfor besluttet på nytt, på grunnlag av en annen hjemmel, nemlig såkalt tredjemannsransaking: Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke at boligen er åsted for drap, og at den derfor kan ransakes uavhengig av om det foreligger skjellig grunn til mistanke direkte mot Hagen.

I begjæringen som ble sendt til Nedre Romerike tingrett sist uke, skrev forsvarer Svein Holden:

«Vi mener at disse beslutningene er et forsøk på å omgå lagmannsrettens avgjørelse om mistankegrunnlaget, og at ransakingen fortsatt er en del av etterforsking rettet mot Tom Hagen. Dette underbygges av at Hagen fortsatt er siktet i saken. Påtalemyndighetens begrunnelse for ransaking fremstår som konstruert og det dreier seg i realiteten ikke om noen tredjemannsransaking av åsted eller sted der det kan finnes bevis knyttet til fornærmede, men ransaking rettet mot Tom Hagen som mistenkt.»

Tingretten svarte:

«Primært har forsvarer anført at bestemmelsen ikke kan gi grunnlag for ransaking på steder som Hagen disponerer. Det er vist til at Hagen har vært mistenkt, men etter at lagmannsretten og Høyesterett har parkert spørsmålet om skjellig grunn til mistanke, kan det ikke foretas tredjemannsransaking hos ham. For Hagens del er hjemmelsgrunnlaget for ransaking uttømmende regulert i straffeprosessloven § 192 første og andre ledd.

Dette er en argumentasjon som retten ikke slutter seg til. Poenget er – som argumentert for av påtalemyndigheten – at dette ville gi et sterkere vern mot ransaking for mistenkte hvor mistankegrunnlaget ikke overstiger terskelen skjellig grunn i motsetning til vitner eller andre personer som disponerte et sted der den aktuelle handlingen er mistenkt å ha skjedd, alternativt disponerer steder der det kan finnes bevis.»

Tingretten fant det videre «klart at det er skjellig grunn til å mistanke om at et drap kan skjedd og at handling kan ha foregått der, d.v.s. i Hagens bolig.»

Mandag kveld opplyser Holden til Rett24 at vi ikke vil få vite hva høyere rettsinstanser eventuelt måtte mene om dette spørsmålet.

– Vi har i dag besluttet oss for ikke å anke Nedre Romerike tingretts kjennelse. Etter min oppfatning er tingrettens vurdering uriktig, men vi konstaterer samtidig at politiet fastholder at ransakingen kan gi viktige bevis i saken. Vi er tvilende til om ransakingen vil kunne frembringe bevis, men vi deler politiets håp. Vi vil derfor ikke redusere muligheten for at saken blir oppklart ved å anke kjennelsen fra tingretten, sier Holden.

Den drapssiktede milliardæren Tom Hagen ble løslatt fra varetekt fredag 8. mai.