Så langt tilbake som i 2013 ba Stortinget regjeringen om å fremme et lovforslag om partshjelp-status for Sivilombudet. Først i fjor høst ble forslaget sendt på høring, sammen med en rekke prinsipielle innvendinger fra departementet.

I høringsrunden var responsen blandet, men både Sivilombudet selv og Advokatforeningen støttet forslaget. Nå er justisdepartementet kommet til at forslaget bør legges helt bort.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om det kan være praktisk for en part at Sivilombudet trer inn som partshjelp, er det tungtveiende prinsipielle motforestillinger, skriver departementet:

«I høyringa vart det trekt fram fleire prinsipielle motførestillingar mot forslaget. Det vart bl.a. peika på spenninga mellom rolla som partshjelpar for domstolane på den eine sida og utgangspunktet om at ombodet ikkje skal kontrollere saker som er til behandling i domstolane eller som er avgjorde av domstolane på den andre sida. Det vart peika på at Sivilombodet si uavhengige rolle som klage- og kontrollorgan for forvaltninga utpeika av Stortinget tilseier at ombodet ikkje i ettertid òg skal opptre som partshjelp for domstolane i ein tvist mellom ein klagar og eit forvaltningsorgan. Vidare vart det peika på konstitusjonelle motførestillingar mot at Sivilombodet skal ha ei rolle i rettssaker mot staten. Ombodet er ikkje ein ordinær interesseorganisasjon og kan ikkje seiast å vere eit organ som har i oppgåve å fremme særskilde interesser, men opptrer som kontrollorgan og «Stortinget sin tillitsmann». Dersom denne funksjonen og delar av denne kontrollen skal utøvast i domstolane, vil det kunne bryte med den grunnleggjande oppgåvefordelinga mellom statsmaktene.»

Regjeringen viser til at ombudet kan anbefale private parter å gå til sak, og at parten da vil ha krav på fri sakførsel.

Regjeringa foreslår derfor å oppheve Stortingets anmodningsvedtak fra 2013.