Striden mellom Liverud og tilsynet startet da Liverud i 2016 endte med å kjøpe en bolig han selv hadde vært megler for. Kjøpesummen var 11 millioner kroner.

Budgiveren som ble forbigått da Liverud trådte inn som kjøper, klaget til Finanstilsynet. Dette førte blant annet til et oppslag i Finansavisen og lokalavisen. Finanstilsynet kom til at handelen var et grovt brudd på egenhandelsforbudet, og at Liverud som følge av dette var uegnet som ansvarlig megler. Tillatelsen til å være eiendomsmegler ble derfor tilbakekalt. Vedtaket ble senere stadfestet av Finansdepartementet.

Liverud er daglig leder i meglerhuset Partners i Drammen, tidligere Nordvik & Partners.

Under prisantydning

Overfor Oslo tingrett anførte staten at slike brudd på egenhandelsforbudet svekker allmennhetens tillit til meglerstanden, og at et kjøp som dette, – som var om lag 2 millioner kroner under prisantydningen på 12,9 millioner – utad kan gi inntrykk av at megleren brukte sensitiv informasjon til egen vinning.

Liverud anførte på sin side for det første at overtredelsen ikke var «grov», og for det andre at han uansett ikke må «ansees som uegnet» til å være ansvarlig megler.

Ikke uegnet

Tingretten er enig med tilsynsmyndighetene at lovbruddet er «grovt», men mener dette ikke er nok til å stemple Liverud som «uegnet». Tingretten skriver:

«Slik retten forstår departementets vedtak, er det hovedsakelig bruddets grovhet og hvilket signal manglende tilbakekall vil sende, egnethetsvurderingen er begrunnet i. Departementet har blant annet fremhevet at: "Dersom det ikke reageres med tilbakekall av tillatelsen i et åpenbart og grovt tilfelle som dette, vil egenhandelsforbudet og hensynene som begrunner forbudet, kunne undergraves". Etter rettens syn er departementets begrunnelse her mer knyttet opp mot allmennpreventive hensyn enn hva formålet med tilbakekallsbestemmelsen tilsier.

Tilbakekallsbestemmelsen er ikke ment å være en sanksjonsbestemmelse, men ment å beskytte samfunnet mot fremtidige overtredelser, jf. Ot.prp. nr. 16 (2006-2007) punkt 11.1.2.

Retten kan ikke se at det er bevismessig dekning for at Liverud skal anses som uegnet som megler. Retten har i vurderingen lagt avgjørende vekt på at Liverud har jobbet fra 1998 til 2016, uten at det har vært noe å utsette på eiendomsmeglerjobben han har utført.»

– Det føles godt, og så er vi selvsagt spent på hva staten gjør videre. Vi håper saken kan slutte med dette, sier Liverud til Rett24.