Bergens-advokat Jon Eilif Orrems advokatbevilling ble inndratt i 2015, da han kom under etterforskning for underslag av klienters penger. Etterforskningen førte til ransakelse, pågripelse og senere tiltale for grov økonomisk utroskap og underslag av flere millioner kroner.

Erkjente ikke skyld

Dom i saken falt fredag, og resultatet ble ett år og åtte måneder i fengsel. Orrem har ikke erkjent straffskyld, men ble i retten ikke trodd på forklaringen om at alle pengeoverføringene fra klientens konto hadde legitime formål.

For flere av tiltalepunktene mener imidlertid retten at det er rimelig tvil om bakgrunnen for disposisjonene. Orrem blir derfor frikjent for flere store poster, blant annet tiltalepunktet om bedrageri av tre millioner kroner.

Forsvarer Per Magne Kristiansen sier til Rett24 at de er glade for at Orrem ble frifunnet på flere av de mest alvorlige tiltalepunktene, og at de vil vurdere å anke de punktene han er domfelt for.

Frifunnet for bedrageri

Forøvrig har Bergen tingrett omsubsumert fra utroskap til underslag. Det største tilfellet av underslag gjelder en post på 900.000 kroner:

«Retten finner ikke å kunne feste lit til helt sentrale deler av tiltaltes forklaring. Retten finner bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte overførte kr 900.000 til seg selv uten at dette var oppgjør for (...) kjøp av eiendom i Os. Etter rettens vurdering ble tomten trukket inn senere av tiltalte, i et forsøk på å legitimere overføringen av pengesummen til seg selv.

Retten viser for det første til det totale fraværet av dokumentasjon omkring en eventuell eiendomsoverdragelse omkring tidspunktet da tiltalte overførte kr 900.000 til seg selv. Det er uforståelig at tiltalte - som var styreleder og som arbeidet som advokat - ikke ville sørge for notoritet dersom han solgte en eiendom for kr 900.000 fra seg selv personlig til et selskap han var styreleder for.»

Aktor i saken, politiadvokat Esben Kyhring fra Økokrim, hadde selv lagt ned påstand om frifinnelse for ett av de mindre tiltalepunktene, men la ellers ned påstand om tre år og seks måneders fengsel.

- Omsubsumeringen fra utroskap til underslag mener vi er riktig, slik saken fremsto etter hovedforhandling. Dette har etter vårt syn ingen konsekvenser for straffutmålingen. Ellers kan vi bare konstatere at retten mente det ikke var grunnlag for domfellelse for bedrageri. Det mente vi at det var, og så får vi vurdere om dette er noe som gir oss grunnlag for å anke, sier politiadvokat Kyhring til Rett24.