– Dette er jeg veldig glad for. Det enorme antallet elsparkesykler i Oslo har ført til store utfordringer for fremkommeligheten i byen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, etter at det fredag kveld ble klart at elsparkesykkelaktørene tapte sitt søksmål mot Oslo kommune.

Bakteppet for tvisten er at Stortinget før sommeren vedtok en hjemmel som gir kommunene svært vide fullmakter til å regulere sparkesykkelvirksomheten. Oslo har som følge av dette satt en maksgrensa på 8.000 sparkesykler totalt, fordelt likt på 12 aktører. De største aktørene,  Aktørene Tier, Voi og Ryde har bedt om midlertidig forføyning mot at forskriften trer i kraft.

Det får de ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Maks 8000

Selskapene anførte blant annet at taket på 8.000 ikke var en hensiktsmessig regulering, og derfor i strid med Tjenestedirektivet i EØS-retten. Oslo tingrett skriver:

«Advokat Ole Christian Borge har på vegne av saksøkerne gjort et usedvanlig grundig arbeid i forsøket på å reise berettiget tvil om kommunen har innfridd sine forpliktelser ved å opptre innenfor rammen av disse kravene som følger av tjenesteloven og EØS-retten med tjenestedirektivet. Store deler av saksøkernes argumentasjonskjeder retter seg her mot selve tilblivelsesprosessen av kommunens forskrift 13. juli 2021, og som retten i stedet har behandlet i pkt. 2. Kommuneadvokaten har på sin side tatt til motmæle overfor disse omfattende betraktningene i forholdsvis knappe, men konsise, ordelag.»

«Spørsmålet som da melder seg er om antallsbegrensningen på 8000 elsparkesykler fremstår som et egnet virkemiddel for å oppnå formålet om styrket fremkommelighet og trygging av byrommet», fortsetter tingretten, og besvarer etter en lesverdig drøftelse spørsmålet med et helt utvetydig «ja»:

«Det er en uangripelig kjensgjerning at utstrakt bruk av elsparkesykler fremkaller hyppige skader på mennesker og materiell – dette er klart dokumentert i flere relevante statistikker som retten ikke har behov for å dvele nærmere ved. Det er videre nærliggende grunn til å anta at utstrakt bruk av disse leiesyklene også fremkaller frykt blant en god del «myke trafikanter» som ferdes på byens torv og fortau.»

Tingretten mener det ikke er grunnlag for å si at Oslo kommunes forskrift er ugyldig, og drøfter derfor ikke videre om det foreligger sikringsgrunn. Dommer Terje Reinhold Johansen mener antallsbegrensningen kommer etter ordinære drøftelser innad i kommunen, og at tallfastsettelsen ikke har vært vilkårlig.

– Mislykket regulering

– Vi har akkurat mottatt kjennelsen, og skal nå bruke litt tid til å sette oss skikkelig inn i den, før vi tar stilling til veien videre. Dette er en svært dårlig nyhet for de flere hundre tusen brukerne i Oslo, sier Christina Moe Gjerde i Voi i en SMS til NTB.

Hun understreker at saken ikke gjelder om det er behov for reguleringer i Oslo, det mener hun alle er enige om.

– Saken handler om taket på 8.000 elsparkesykler, uten noen begrensning på antallet tilbydere, er en oppskrift på mislykket regulering. Det har kommet tydelig fram i retten, og vi håper det uansett fører til endringer.

Gjerde sier Voi vil fortsette å søke dialog med byrådet om regulering.
Noe av bakgrunnen for Oslo kommunes kutt i antall elsparkesykler var at de ønsket å gjøre bybildet tryggere og mer fremkommelig. Saksøkerne mente at en antallsbegrensning ikke vil ha noe å si for dette, men også det avviser Oslo tingrett.

«Det beror i utgangspunktet på enkel matematikk å trekke den slutning at færre elsparkesykler i omløp vil begrense skadepotensialet og dempe fryktopplevelser, særlig i forhold til svaksynte, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. En begrensning i antall elsparkesykler vil utvilsomt skape bedre fremkommelighet og tryggere byrom», skriver dommer Johansen.

Kommunen tilkjennes sakskostnader på snaut 250.000 kroner.

Les avgjørelsen her