I forbindelse med en drapssak i Belgia i 2007, skulle den nå 32 år gamle kvinnen være part i det sivile kravet mot tiltalte. Da hun ankom rettslokalet, fikk hun imidlertid beskjed om at hun ikke ville få adgang med mindre hun tok av seg hijaben.

Etter belgisk rettspleielov er det nemlig ikke tillatt å bruke hodeplagg i rettsmøter.

Kvinnen nektet å ta av seg hijaben og klaget i 2008 til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Tirsdag, ikke mindre enn 10 år senere, kom avgjørelsen – under dissens 6-1.

Ikke nødvendig

Flertallet legger til grunn at hijaben, som dekker hår og hals men ikke ansikt, er et uttrykk for religionsutøvelse, og at forbudet derfor innebar en begrensning i kvinnens religionsfrihet etter EMK artikkel 9.

Spørsmålet var etter dette om begrensningen var nødvendig i et demokratisk samfunn. Retten fremhever at forbudets formål var å beskytte offentlig orden, ved å forhindre atferd som mangler respekt for retten eller forstyrrer rettergangen.

Flertallet legger deretter avgjørende vekt på at kvinnens atferd da hun ankom rettslokalet, ikke hadde krenket disse hensynene, og at det derfor ikke fremsto som nødvendig å innskrenke hennes religionsutøvelse.

Flere saker

Avgjørelsen er den siste av flere slike saker som er blitt avsagt av EMD de senere årene. Belgia innførte nemlig i 2011 forbud mot bruke ansiktsdekkende slør, som for eksempel en burka, på offentlig plass. Lovens begrunnelse var ifølge den belgiske grunnlovsdomstolen ikke først og fremst ordenshåndhevelse, men snarere «å sikre at borgerne delte en felles arv av grunnleggende verdier».

Dette forbudet ble godtatt av EMD, som påpekte at hvorvidt man ønsker eller ikke ønsker at man skal kunne bruke burka på offentlig plass handler om «a choice of society». Retten pekte videre på at EMD i slike spørsmål skal være tilbakeholden med å overprøve demokratisk vedtatte lovregler:

«The Court observes, lastly, that there is still no consensus within the member States of the Council of Europe as to whether or not there should be a blanket ban on the wearing of the full-face veil in public places, which justifies, in the Court’s opinion, affording the respondent State a very wide margin of appreciation.»

Ikke rettskraftig

Burkadommen fra i fjor ble rettskraftig i desember, mens hijab-dommen fra i går ikke blir rettskraftig før en eventuell anke til EMDs storkammer er utelukket.

Den ferske hijabdommen er foreløpig kun tilgjengelig på fransk, men et engelsk sammendrag kan lastes ned her.

Burkadommen fra i fjor er tilgjengelig på engelsk her.