Høyesterett avsa 4. november 2021 dom (HR-2021-2145 A) i en straffesak som gjaldt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, jf. straffeloven § 302.

Les: Åpner for samfunnsstraff i sak om seksuell omgang med mindreårig

Saksforholdet var i korthet det at fornærmede og domfelte traff hverandre og ble kjærester da hun var 15 år og fem måneder, mens han var 22 år. De hadde i etterfølgende tid en rekke samleier. Forholdet ble oppdaget ved en tilfeldighet. Domfelte tilsto umiddelbart forholdet, og fornærmede ønsket ikke at dette skulle bli kjent. De var fortsatt kjærester under saken. Under forberedelsen av straffeskjerpelsene ved lovendringen i 2010 var departementets uttrykte mening at normalstraffen i tilfeller som det foreliggende skulle være seks måneder ubetinget fengsel. Aktor for Høyesterett nedla påstand om 120 dager fengsel. Høyesterett kom, som lagmannsretten, enstemmig til at straffen skulle settes til 120 dager samfunnsstraff. Ved straffutmålingen ble det særlig lagt vekt på at det mellom partene var et kjæresteforhold, uten elementer av utnyttelse, og at domfelte straks hadde tilstått.

Dommen er etter mitt skjønn meget forstandig i begrunnelse og resultat. Men om vi endrer litt på saksforholdet, vil dommen tydeliggjøre et påtagelig misforhold i lovgivningen. Dersom denne jenta hadde vært 13 år og elleve måneder, og kjæresten 18 år og en måned, ville den strafferettslige bedømmelsen vært en ganske annen. Forholdene kunne ellers være like: Kjæresteforholdet var fast, og fornærmede ønsket ikke straff. Ofte vil det da være slik at de tilhører samme ungdomsgruppe, hvor det festes og brukes alkohol. Fra praksis kjenner vi tilfeller hvor så unge fornærmede tar initiativ til samleiet. Kjæresten ville her bli dømt etter straffeloven § 299, jf. § 300, til minst tre års fengsel. Det ville ikke være grunnlag for å gå under minstestraffen etter § 308, da det hadde vært vanskelig å konkludere med at partene var jevnbyrdige i alder og utvikling da samleiet fant sted.

Minstestraffen på tre år kom inn i loven i 2010. Den ble hevet fra to til tre år. Etter mitt skjønn var denne lovendringen i dårlig harmoni med utviklingen i ungdomskulturen i Norge, og for så vidt mange andre land. Lovgiver hadde nok ganske andre forhold i tankene enn det som er skissert i eksempelet foran. Meget streng straff vil normalt være på sin plass ved betydelig aldersforskjell og når det foreligger innslag av utnyttelse eller lignende. Men minstestraffen er generell og rammer også forhold som neppe er unormale i deler av den sexliberale ungdomskulturen. Sexliberalismen er for øvrig en del av den generelle samfunnsutviklingen, der fri tilgang til porno på nettet, og åpenlys sex vises i alle TV-kanaler til alle døgnets tider. Vi voksne har for lengst akseptert dette – eller resignert.