De 115 medlemmene i Gjevilvassveien samvirke bruker veinettet i Gjevilvassdalen som tilgang til seter- og skogseiendommer. Striden oppsto da et flertall i samvirket ville slutte å brøyte noen av veistrekningene, slik at de i stedet kunne være skiløyper. Området ligger i Oppdal kommune.

Saken ble først bragt inn for jordskifteretten av medlemmene individuelt, som kom til at det enkelte medlem selv hadde rett til å brøyte de veiene som samvirket ikke ville brøyte. 

I et nytt forsøk på å få etablert skiløyper, vedtok deretter veisamvirkets flertall at brøyting bare kunne skje etter godkjenning av styret. Det er dette vedtakets gyldighet som nå har fått Høyesterett til å bre seg ut i vifteform.

Tre begrunnelser

Førstvoterende, Tone Sverdrup, skriver at vedtaket er ugyldig fordi det strider mot sameieloven paragraf 4, som gir flertallet rett til å fatte vedtak om styring og utnytting «i samsvar med det sameigetingen er etla eller skikka til»:

«Veinettet i Gjevilvassdalen er som nevnt beregnet på adkomst til eiendommene, og forbudet mot vinterbrøyting reduserer i praksis veiretten fra helårsvei til bilkjøring i sommerhalvåret. Flertallsvedtaket som stenger for bruk av veien vinterstid, hindrer etter mitt syn utnytting av veiretten i samsvar med det den "er etla eller skikka til" på en slik måte at det strider mot paragraf 4.»

Andrevoterende, Arne Ringnes, mener på sin side at samvirket ikke hadde rett til å begrense en veirett de ikke selv er innehaver av:

«Etter mitt syn står det helt sentralt at Gjevilvassveien SA er et driftsselskap. Foretaket er ikke innehaver av veirettighetene, og årsmøtet hadde derfor ikke rettslig adgang til å legge begrensninger på de ankende parters veiretter utover de tiltak som førstvoterende har redegjort for. Et vedtak om vinterstenging ville krevd en overdragelses- eller forvaltningsavtale med medlemmene, i tillegg til en endring av formålsbestemmelsen.»

Deretter kommer tredjevoterende, Ragnhild Noer, med atter en løsning:

«Slik jeg forstår førstvoterende, bygger hennes syn på at de ankende parter har en slik veirett, og at vedtektene til Gjevilvassveien SA da ikke gir foreningen rett til å sette opp bom.

Jeg finner for min del ikke at det er tilstrekkelig grunnlag for å konkludere på dette punktet. Slik jeg ser det, er det ikke opplagt at de ankende parter har rett til å kreve vinteråpen vei. (...) Når jeg likevel har kommet til samme resultat som førstvoterende, skyldes det at de bruksberettigede etter mitt syn er bundet av jordskifterettens bruksordningsvedtak.»

Fjerdevoterende Cecilie Østensen Berglund stemte med Arne Ringnes, mens sistevoterende Bård Tønder stemte med Tone Sverdrup.

Totalt mente altså fire av dommerne at grunneiernes bruksrett til veien også omfattet rett til å kjøre bil om vinteren, mens dommer Noer mente jordskifterettens avgjørelse, og det vernet som mindretallet har etter samvirkeloven paragraf 55, hindret samvirket fra å forby brøyting.

Vil ekspropriere

Dermed ser det enn så lenge dårlig ut for skigåerne i Gjevilvassdalen – men dette kan være forbigående. Oppdal kommune har nemlig vedtatt å ekspropriere vei til skiløype, et vedtak som allerede er stadfestet av Fylkesmannen.

Tvisten om dette er stilt i bero i påvente av Høyesteretts dom i denne saken, men når den nå er avgitt, vil ekspropriasjonssaken etter alt å dømme rulle videre.

Det er med andre ord slett ikke sikkert at skigåerne i Gjevilvassdalen har ytt sitt siste bidrag til verdiskapningen i rettsnorge.

Tønder takket av

Dommen som ble avsagt torsdag, var forøvrig Bård Tønders aller siste votum i Høyesterett, avgitt på hans aller siste arbeidsdag.

Bård Tønder
Bård Tønder

Under en seremoni i Høyesterett torsdag ble han takket av, med taler fra blant andre riksadvokaten og de faste forsvarerne. Tønder har vært dommer i Høyesterett siden 25. mai 2006, og fylte 70 år den 1. mai.

Det vil ikke bli utnevnt noen ny dommer til å fylle hjemmelen etter Tønder, ettersom Erik Møse kommer tilbake fra Strasbourg etter rettsferien.

Les hele avgjørelsen her