Norges Miljøvernforbund har i flere år kjempet hardt mot planene om å bygge en vindmøllepark på Frøya i Trøndelag. I den forbindelse har de bedt om innsyn i korrespondanse og dokumenter med hjemmel i offentlighetsloven. Spørsmålet er imidlertid om TrønderEnergi AS er et selskap som må følge disse reglene, som innebærer journalføring og offentlig innsyn.

Selskapet TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Trøndelag, samt KLP, og befinner seg derfor i grenseland mellom forvaltning og forretning.

I fjor vår fikk miljøbevegelsen medhold fra Fylkesmannen, som konkluderte med at TrønderEnergi følge offentlighetsloven. Det er dette vedtaket selskapet nå har fått prøvet for Oslo tingrett.

Utgangspunktet er at alle rettssubjekter der det offentlige har bestemmende innflytelse omfattes av reglene om offentlighet, med mindre de driver på samme vilkår og i direkte konkurranse med private.

Lite rettspraksis

TrønderEnergi AS mener selskapet klart opererer i markeder som er utsatt for direkte konkurranse fra private, og at offentlighet ville påføre selskapet en urimelig konkurranseulempe innen sitt marked.

Staten, derimot, mener selskapet driver offentlig virksomhet, som forvalter verdier for mer enn 7 milliarder kroner, og at ønsket om innsyn fra allmennheten «ligger i kjernen» av lovens formål.

Staten fremhever også at selskapets behov for å unnta konkurransesensitiv informasjon kan ivaretas gjennom de vanlige unntakene i regelverket.

kaare shetelig.jpg
Kaare Andreas Shetelig, Wikborg Rein.

Oslo tingrett lar seg imidlertid ikke overbevise av statens argumentasjon, og konkluderer med at Fylkesmannens vedtak er ugyldig.

– TrønderEnergi er naturligvis fornøyd med å ha fått medhold. Tingretten har ikke vært i tvil om at TrønderEnergi AS som morselskap selv driver næring på samme vilkår som og i direkte konkurranse med private. At TrønderEnergi derfor ikke er omfattet av loven, er i samsvar med lovgivers klare og uttalte forutsetninger, sier advokat Kaare Andreas Shetelig, som representerte TrønderEnergi i retten.

Integrert konsernstruktur

Et sentralt poeng i saken er at TrønderEnergi selv bare er et morselskap, uten egen vesentlig aktivitet, mens den konkurranseutsatte aktiviteten skjer i datterselskapene. Tingretten mener virksomheten i konsernstrukturen er så sammenvevd at det er naturlig å se hele konsernet som en helhet. Tingretten skriver:

«I forhold til konkurransevilkåret synes det avgjørende for Fylkesmannen å være at «ingen deler av næringen/ virksomheten til Trønder Energi AS drives i konkurranse med private». Holdt opp mot det som er sagt i forarbeidene, gir det etter rettens oppfatning dårlig mening å vurdere konkurransesituasjonen til morselskapet annerledes enn konkurransesituasjonen og hovedmarkedet til datterselskapene når virksomhetene er så integrert i hverandre som her. Det uttalte formålet med unntaket er at offentlig forretningsvirksomhet skal kunne drives mest mulig likt tilsvarende privat virksomhet. Forarbeidene er tause om de særskilte problemstillingene som kan tenkes å oppstå i enkelte konsernforhold. Slik retten bedømmer det, er det vanskelig å forstå hvorfor selskapsstrukturen i konsernet skulle være avgjørende for om konsernspissen er omfattet av lovens virkeområde eller ikke i de tilfellene konsernspissen kun driver kommersiell virksomhet og dessuten aktivt leder konsernet.

(...)

Som det framgår av uttalelsene i forarbeidene, var lovgiver ved utformingen av unntaket opptatt av å avgrense mot forvaltningsvirksomhet og myndighetsutøvelse. TrønderEnergi AS driver konkurranseutsatt næring uten innslag av forvaltningsvirksomhet og myndighetsutøvelse eller monopolvirksomhet. Etter rettens mening må loven forstås og anvendes slik at formålet med unntaket oppfylles, i alle fall i tilfellene der morselskapet leder et sterkt integrert konsern.»

Tingretten skrier at den ikke i tvil om at TrønderEnergis styring og utvikling av datterselskapene har direkte betydning for morselskapets egen «bunnlinje», og at morselskapet er derfor i lovens forstand utsatt for «direkte konkurranse».

Staten pekte under saken på at fylkesmennene i en rekke saker har kommet til at et morselskap er omfattet av loven, og at disse selskapene i de fleste tilfeller innrettet seg etter dette. Hvor mange selskaper som kan droppe offentlighetsloven dersom denne avgjørelsen blir stående, er ikke kjent.

TrønderEnergi tilkjennes sakskostnader på 246.000 kroner.