At reisereglene til Sverige er en restriksjon i EØS-rettslig forstand, er det lite tvil om. Dermed er ikke sagt at restriksjonen er uforholdsmessig, men i et brev til departementet har eiere av svenske hytter nå varslet søksmål, med påstand om brudd på blant annet bevegelsesfriheten. Dette kunne NTB melde onsdag morgen.

– Det bør innføres et generelt unntak fra karantenereglene for personer med eiendom i Sverige, alternativt i Norden. Subsidiært bør unntaket innføres med enkelte restriksjoner, eksempelvis unngåelse av nærkontakt med personer utenfor husstanden, refererer NTB fra brevet, som er utformet at advokat Lina K. Smorr i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig.

– Vidt spillerom

En ringerunde til et knippe erfarne EØS-jurister, gir lite grunn til håp for nordmenn som lengter til torpet. Men – nær sagt som alltid i EØS-retten – man kan aldri avfeie noe HELT. Advokat Dag Sørli Lund i Hjort, som har prosedert en rekke saker for EFTA-domstolen, peker på flere grunner til at statene antagelig har vid skjønnsmargin.

 – Jeg tror det er grunn til å anta at proporsjonalitetsvurderingen ikke vil være like inngående i dette tilfellet, som det vi har sett i mange andre situasjoner. Dels fordi det er snakk om en midlertidig ordning, og dels fordi jeg vil tro statene får et relativt vidt spillerom i og med pandemisituasjonen, sier Lund. Han peker på at det i EØS-avtalen finnes en egen bestemmelse om nettopp smittevernbegrensninger.

– I tillegg kommer at det jo faktisk ikke er snakk om et forbud. Du kan jo reise, bare du tar karantenen når du kommer tilbake. Så jeg har nok begrenset tro på at dette kan føre frem. Men EØS-retten har jo overrasket før!

Professor Finn Arnesen tenker i samme baner:

– I en pandemisituasjon som den vi har nå, så vil antagelig domstolene være tilbakeholdne med å prøve hva som er en hensiktsmessig restriksjon. Proporsjonalitetsvurderingen er helt klart relevant, men jeg tror den EØS-rettslige prøvingen av nødvendighet og proporsjonalitet ikke vil være særlig intens. Dermed vil statene antagelig ha et relativt vidt spillerom, sier Arnesen.

– Interessant

Førsteamanuensis Stian Øby Johansen tror, som de andre, at prøvingen av proporsjonalitet nok vil være beskjeden i en situasjon som dette. Men heller ikke han vil avfeie problemstillingen.

– Spørsmålet blir jo om man kan oppnå akkurat det samme med et mindre inngripende tiltak, men jeg tror staten vil ha ganske stort slingringsmonn.

– Hva med en regel som sier at karantene bare gjelder dersom man har vært i kontakt med andre mennesker? Så kunne man kjøre til hytta, være for seg selv, og kjøre hjem igjen?

– Jo, det kan man se for seg, men det er et smittevernfaglig, og ikke et rent juridisk, spørsmål. Men det er også det som er litt interessant med dette søksmålsvarselet, det vil kanskje tvinge staten til å gi en reell faglig begrunnelse for tiltaket. Det vil både være interessant, og kanskje legge til rette for en bedre offentlig debatt?