Fredag 8. mars utløp ankefristen i en arvetvist fra Rana tingrett. Men da prosessfullmektigen skulle levere anken, var aktørportalen nede. Dette skyldtes en oppdatering i systemet, og Hålogaland lagmannsrett legger til grunn at advokaten ikke kan bebreides at han ikke fikk logget seg inn. Først neste morgen fikk han logget seg inn og levert anken.

I en kjennelse som ble avsagt sist uke, slår lagmannsretten fast at anken er levert for sent, til tross for at aktørportalen var nede. Prosessfullmektigen anførte at ELSAM-forskriften § 3a, som ble tilføyd i fjor sommer, pålegger alle aktører å bruke Aktørportalen, og at det derfor ikke er mulig å avbryte fristen på andre måter. Men dette blir avvist av lagmannsretten, som skriver:

«Oppsummert er det lagmannsrettens syn at plikten til å benytte elektronisk kommunikasjon med domstolene ikke innebærer at en er avskåret fra å avbryte frister på samme måte som tidligere, altså ved brev eller epost som straks følges opp med brev eller elektronisk innsendelse. Tvert i mot må man i tilfeller der Aktørportalen av ulike grunner ikke er tilgjengelig, benytte slike alternative kommunikasjonsformer for å avbryte frister. Etter dette er ankefristen i vår sak oversittet.»

Fikk oppfriskning

Lagmannsretten kommer likevel til at parten skal gis oppfriskning, ettersom ordningen er ny og egnet til å skape usikkerhet. Retten skriver:

«Ved vurderingen av om oppfriskning skal gis har lagmannsretten blant annet lagt en viss vekt på at bestemmelsene om bruk av Aktørportalen ved første øyekast kan gi inntrykk av at det kun er bruk av portalen som kan avbryte ankefristen, slik A har anført. Sammenholdt med de påloggingsproblemer prosessfullmektigen opplevde, trekker dette i retning av å gi oppfriskning. Plikten til å kommunisere med retten over portalen er relativt nylig trådt i kraft, og det må etter lagmannsrettens mening være et visst rom for misforståelser knyttet til deres anvendelse.»

Retten legger også vekt på at den andre parten forventet en anke, og derfor ikke kan ha innrettet seg etter at tingrettens dom ville bli stående. Ankemotpartens prosessfullmektig, advokat Lars Nygaard, opplyser til Rett24 at han mener lagmannsretten var raus når den ga oppfriskning i dette tilfellet.

– Men vi lar det ligge, og anker ikke avgjørelsen, sier Nygaard.

Les kjennelsen her