Bakgrunnen er at Dagens Næringsliv i vår publiserte en rekke artikler knyttet til en konflikt mellom Schjødt og sjefen for Klaveness Marine, Jon Christian Syvertsen.

DN omtalte avgjørelsen først.

Syvertsen klaget inn den tidligere Schjødt-lederen Erling Ueland til Disiplinærnemnda, med grunnlag i at han skal ha tilbudt å betale én million kroner til Syvertsen personlig. Ifølge klagen var det Schjødt som hadde tatt initiativ til møtet, etter at Klaveness Marine hadde uttrykt motvilje mot å kjøpe advokattjenester fra Schjødt.

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

Udekkede sakskostnader

I et brev Schjødt skrev etter det omstridte møtet, refererte Schjødt at det «ble også løftet frem at man kunne se på muligheten for å dekke et beløp som en delvis kompensasjon for udekkede sakskostnader» Klaveness hadde hatt, og at Ueland oppfattet det slik at de hadde kostnader i størrelsesorden 2,5 til 3 millioner kroner.

Disiplinærnemnda skriver at partene synes å være enige om at advokaten ga uttrykk for at Schjødt kunne kompensere Klaveness økonomisk, men at de er uenige om formålet med ytelsen.

Som følge av klagen besluttet Økokrim i juni å etterforske saken som en mulig overtredelse av korrupsjonsbestemmelsen. Nå har Disiplinærnemnda ferdigbehandlet saken, og kommet til at Ueland har har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3. For dette meddeles irettesettelse, fremgår det av avgjørelsen.

– For vag og utydelig

I avgjørelsen fremkommer det at at partene i saken er enige om at Ueland uttrykte at Schjødt kunne vurdere å påta seg et fremtidig oppdrag uten vederlag, men det er uenige om motivet for forslaget, og om hvor tydelig forslaget ble kommunisert. Nemnda skriver:

«Selv om det legges til grunn at advokaten mente å dekke klagers udekkede sakskostnader, og med et forbehold om at slik kompensasjon var lovlig, er det Disiplinærnemndens syn at advokaten har vært for vag og utydelig med hva som skulle være formålet med kompensasjonen og rammene for en slik eventuell kompensasjon. Nemnden vektlegger i denne sammenheng at størrelsesorden på beløpet det var tale om, var betydelig. Selv om nemnden legger til grunn at advokaten kun løftet frem en tanke om et betydelig beløp som kompensasjon mot avslutningen av møtet, mener nemnden at advokaten er nærmest til å bære risikoen for den uklare situasjonen som oppstod. Det var advokaten som tok initiativet, og som hadde oppfordringen til å redegjøre nærmere for hva dette innebar, for å forhindre misforståelser eller frykt for at dette kunne være i strid med etiske regler eller lovregler. Etter nemndens syn, er ikke det avgjørende her hvordan advokaten selv mente det, men hvordan det kunne bli oppfattet av andre. At advokaten i denne konteksten også tok opp at Advokatfirmaet kunne utføre et vederlagsfritt oppdrag for klager, bidro slik nemnden ser det ikke til å klargjøre situasjonen, snarere tvert imot.»

– Jeg konstaterer at Disiplinærnemnden legger til grunn at mine uttalelser i møtet skapte en uklar situasjon og at det ikke er tilstrekkelig at jeg understreket at en eventuell løsning måtte være lovlig og tåle, dagens lys. Jeg tar irettesettelsen til meg. Mine hensikter har vært de beste, uttaler Erling Ueland, etter en henvendelse fra Rett24.

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Employment Law

Egnet til å skade

Disiplinærnemnda vurderer det som «svært skadelig for tilliten til rettssystemet» om det etterlates et inntrykk av at advokater kan betale seg ut av situasjoner med misfornøyde klienter som måtte ha noe negativt å utsette på en advokat eller et advokatfirma. Adferden var derfor «egnet til å skade standens og yrkets anseelse», i strid med RGA 3.1.

Disiplinærnemndas reaksjoner er enten kritikk, irettesettelse eller advarsel. Nemnda lander på irettesettelse, og mener Uelands opptreden «representerer et eklatant brudd på sentrale bestemmelser i de advokatetiske regler».

Presseansvarlig partner i Schjødt Per M. Ristvedt sier i en uttalelse at Ueland inntil videre fortsatt vil være i permisjon fra firmaet.

– Partene har hatt ulike syn på Erling Uelands hensikter i møtet. Disiplinærnemnden har slik vi leser avgjørelsen ikke tatt stilling til dette, men meddelt en irettesettelse med henvisning til at Ueland har vært vag og utydelig og dermed skapt en uklar situasjon. Vi avventer nå utfallet av Økokrims etterforskning og vil deretter foreta en samlet vurdering, skrive Ristvedt i en epost.