Managing partner i SANDs Ernst Ravnaas var i Borgarting representert ved managing partner i Wiersholm Morten Goller. Noe skattejuridisk juniorlag kan man altså knapt kalle det, teamet som sist uke snudde tapsrekken som har vedvart helt siden ligningsmyndighetene sendte en sklitakling inn i Start-eventyret til Ravnaas.

Det springende spørsmålet har vært om pengene Ravnaas tapte på Start ble tapt som ledd i «virksomhet», i skattelovens forstand. Staten mente ikke det, og har for å bevise dette saumfart Ravnaas' Start-relevante aktiviteter i 2009.

– Ikke egnet til overskudd

«Det primære målet for Ravnaas var å hindre at fotballklubben gikk konkurs. Aktiviteten var objektivt sett ikke egnet til å gå med overskudd, heller ikke på lang sikt», anførte staten.

Statens prosessfullmektig, partner Goud Helge Homme Fjellheim fra Haavind, pekte dessuten på at Ravnaas gjennom sin avtale med Steenstrup Stordrange DA var forpliktet til å stille hele sin arbeidskapasitet til disposisjon for selskapet.

– Personlig virksomhet

Ravnaas fremholdt på sin side at innsatsen i Start var en personlig virksomhet, og at han i realiteten hadde to fulltidsjobber gjennom store deler av 2009:

«Omfanget av arbeidsinnsatsen i selskapene er blant annet belyst ved fallet i Ravnaas fakturerbare timer i advokatvirksomheten i den aktuelle perioden. I første halvår i 2009 fakturerte han for 903 timer, mens antall fakturerte timer andre halvår var 589. Ravnaas nedla dessuten en betydelig innsats på toppen av advokatvirksomheten. Han hadde i realiteten mer eller mindre to fulltidsoppgaver i perioden. Han brukte ca. 40-50% av sin arbeidskapasitet i Start. Det er under enhver omstendighet klart at satsingen i Start gikk betydelig ut over advokatvirksomheten. Det er ikke relevant at han ikke hadde anledning til dette etter deltakeravtalen for partnere i Steenstrup Stordrange.»

Tilstrekkelig

Lagmannsretten kommer til at omfanget av Ravnaas aktivitet i Start var tilstrekkelig til å kunne karakteriseres som «virksomhet»:

«Lagmannsretten er enig med staten i at det kan synes påfallende at Ravnaas ikke leverte næringsoppgave for noen personlig virksomhet knyttet til Start Toppfotball AS eller Start Stadion AS, og ikke førte regnskap eller tok vare på dokumentasjon for kostnader. Lagmannsretten finner imidlertid ikke dette avgjørende. Opplysningene som er innhentet av staten om virksomheten i advokatfirmaet rokker ikke vesentlig ved det bildet av stor aktivitet som bevisene for øvrig skaper. Samlet finner lagmannsretten det sannsynliggjort at aktiviteten var omtrent slik Ravnaas har forklart.» 

– Burde vært lagt bort

Borgarting kom altså til motsatt resultat av både Skatt Øst, Skatteklagenemnda og Oslo tingrett. Ankefristen løper ut 16. mars.

– Vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Det er i tråd med det vi hele tiden har ment er riktig. Etter mitt syn burde staten lagt bort denne saken etter at Erik Solér vant sin svært parallelle sak i Høyesterett. Vi håper at saken nå kan avsluttes, sier Morten Goller til Dagens Næringsliv torsdag.

Man kunne også sagt at Ernst med sitt pengedryss over Start la ballen på krittmerket, mens Morten goller. Det ville imidlertid kunne fremstå flåsete.