Forholdet mellom EU og Polen skjerpes ytterligere.

Kommisjonen gir Polen én måned frist til å redegjøre for hvordan landet skal etterleve EU-domstolens kjennelse om en omstridt polsk lov.

Kommisjonens visepresident Vera Jourová sier at Polen må orientere kommisjonen innen 16. august, hvis ikke vil kommisjonen be EU-domstolen om myndighet til å ilegge Polen bøter.

Under press

– Det er grunnlag for uro i flere medlemsland, spesielt når det gjelder domstolenes uavhengighet, sa Jourova.

EU-kommisjonen mener at demokratiske standarder er under press i flere medlemsland, spesielt i Polen og Ungarn, der rettsvesenet blir utsatt for politisk påvirkning.

EU-domstolen sa i en kjennelse 15. juli at et såkalt disiplinærkontor som den polske høyesterett ga grønt lys for, ikke sikrer upartiskhet og uavhengighet for dommere og dermed bryter EU-retten.

Saken ble fremmet for EU-domstolen av nettopp kommisjonen som skal sørge for at medlemslandene etterlever sine forpliktelser i henhold til et felles regelverk.

Rettsstatens stilling

Kommisjonen la tirsdag fram sin årlige rapport om rettsstatens tilstand i medlemslandene, den andre i rekken. Politisk press mot domstoler og medier vekker uro i Brussel. Som ventet fikk Polen og Ungarn besk kritikk.

– Den andre utgaven av denne rapporten viser at medlemslandene gjør framskritt i spørsmål som angår rettsstaten. Men det har skjedd i ujevn takt, og det er grunn til alvorlig uro i et antall medlemsland, spesielt når det gjelder domstolenes uavhengighet, skriver kommisjonen.

Peker på Slovenia

Denne uroen er først og fremst utløst av utviklingen i Polen og Ungarn, to land som kommisjonen allerede har innledet prosesser overfor.

– Reformene i det polske rettsvesenet er stadig en kilde til uro, heter det i den delen av rapporten som omhandler Polen. Om Ungarn skriver rapportforfatterne at det er fare for favorisering og nepotisme høyt oppe i den offentlige sektor.

Rapporten trekker også fram kritikkverdige forhold i Slovenia, som nylig tok over det roterende formannskapet i EU. Her påpeker kommisjonen at pressen lever under vanskelig forhold og er utsatt for press.

(©NTB)