I alt ble det i 2020 registrert 26 sikkerhetsavvik i domstolene. Det er fire færre enn året før, og en fortsettelse av en nedgang som har vedvart de siste årene. Sammenlignet med 2017, som hadde 45 avvik, er nedgangen 42 prosent.

Det viser tall Domstoladministrasjonen har sammenstilt, i en oppsummering av HMS-situasjonen for domstolene i året som gikk.

Annonse

Spennende stilling for advokat / advokatfullmektig

I en spørreundersøkelse blant de ansatte, opplyser 20 prosent av medarbeiderne i domstolene at det har forekommet trusler mot domstolen, medarbeidere eller andre aktører i 2020. Det er en kraftig nedgang på hele 15 prosentpoeng sammenlignet med året 2019.

Domstoladministrasjonen tror bruken av fjernmøter under pandemien er en av årsakene til at antall episoder falt i fjor.

– Vi er glad det finnes positive effekter av den situasjonen som har oppstått. Vi tar alle hendelser alvorlig, og har retningslinjer om at alle trusler skal politianmeldes, sier informasjonssjef Yngve Brox i Domstoladministrasjonen.

avvik 2020 DA.PNG
Kilde: Domstoladministrasjonen

Blant hendelsene som ble anmeldt i fjor var blant annet:

  • Brev med trusler til en sorenskriver
  • Muntlige drapstrusler i rettssalen mot rettens administrator
  • Beslag av kniver og ladd gasspistol fra ruset mann som skulle inn i egen sak
  • Trusler på SMS til to meddommere i en straffesak, fra moren til fornærmede
  • Trusler på telefon om å putte en hagle i munnen på saksbehandler, om denne ikke gav ut adressen til en oppnevnt advokat
  • Brev til domstolen stilet til sorenskriver som inneholdt en pose med avføring
  • Truende SMS til en sakkyndig fra en av partene i samværssak, forut for domsavsigelse

HMS-gjennomgangen av 2020 viser forøvrig at sykefraværet blant i de ansatte i domstolene holdt seg stabilt gjennom fjoråret, på samme nivå som årene før. Det samlede sykefraværet ble 4,1 prosent, en liten nedgang fra 4,3 prosent året før.

Det siste tilgjengelige tallet for sykefravær på nasjonalt nivå var 6,2 prosent i tredje kvartal. Domstolene har altså et betydelig lavere sykefravær enn snittet.