I forbindelse med uttak av fjell ved Eydehavn i Arendal, hadde entreprenøren opparbeidet en mer enn 30 meter høy haug av grov stein. På toppen av fyllingen var det etablert et flatt platå, slik at dumpere kunne rygge ut og tømme stein.

I mars 2014 skulle en 31 år gammel polsk maskinfører rygge dumperen ut på kanten, da han feilberegnet. Hele dumperen tippet bakover, slo helt rundt så førerhuset ble knust, og endte til slutt stående på hjulene nede på bakken. Sjåføren brukte ikke sikkerhetsbelte, og ble under rundkastet slynget ut av førerhuset. Han omkom momentant.

Se Agderpostens foto av dumperen her

Økte straffen

Lagmannsretten mener entreprenøren i langt større grad skulle ha kartlagt og identifisert særlige faremomenter på arbeidsplassen:

«Ledelsen (...) kunne ikke stole på at generelle og svakt kommuniserte HMS-planer var tilstrekkelig redskap til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er bare ved jevnlig innskjerping, inspeksjon og ansvarliggjøring av den enkelte medarbeider at arbeidsgiver kan oppfylle sin plikt etter arbeidsmiljøloven paragraf 2-1 til å sørge for at bestemmelser gitt i og i medhold av aml overholdes. (...) Etter lagmannsrettens vurdering er særlig selskapets ledelse å bebreide. Det er på dette nivået i organisasjonsstrukturen ansvaret for utarbeidelse og implementering av sikkerhetsbestemmelser er forankret, og det er spesielt her det har sviktet.»

Tingretten satte straffen til 400.000 kroner, men lagmannsretten økte straffen til 600.000 kroner.

Drøfter «hovedbedrift»

Entreprenøren var innleid av et gruveselskap, og dette selskapet dømmes som hovedbedrift på samme måte til 600.000 i foretaksstraff. Forsvarer fremholdt at at gruveselskapet ikke var hovedbedrift i arbeidsmiljølovens forstand, og derfor ikke kunne holdes ansvarlig. Gruveselskapet var nemlig igjen innleid av Arendal havn, som sto som overordnet ansvarlig for hele prosjektet. Arendal havn ble imidlertid aldri siktet i saken. Anførselen førte ikke frem:

«Lagmannsretten er enig med arbeidstilsynet, påtalemyndigheten og forsvarer i at Arendal Havn i realiteten var byggherre fra forseringen ble satt i gang høsten 2013. Arendal Havn skulle allerede da ha utarbeidet en sikkerhet- helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan), men det ble først gjort 26. mars 2014, to dager etter at A døde i arbeidsulykken. Lagmannsretten tar til etterretning at påtalemyndigheten ikke har igangsatt etterforskning mot Arendal Havn. Havnens forsømmelse av å ta byggherreansvaret fritar ikke de øvrige aktørene fra å oppfylle sitt ansvar etter lov- og forskriftsverket.»

Selskapene ble også dømt til betale 150.000 kroner i oppreisning til hver av de to foreldrene til den omkomne mannen, og 150.000 kroner i erstatning for tap av forsørger til hvert av hans to barn.

Dommen inneholder en drøftelse av hovedbedriftbegrepet i arbeidsmiljøloven paragraf 2-2 andre ledd. Dommen er foreløpig ikke publisert på Lovdata, men artikkelen vil bli oppdatert med lenke når den foreligger.