Fredag sist uke tiltrådte Jørn Sigurd Maurud i posten som øverste leder for påtalemyndigheten. Omtrent samtidig gikk søknadsfristen ut til å etterfølge ham som leder i Oslo.

Søkerne er

  • Assisterende sysselmann Berit Sagfossen (61)
  • Statsadvokat Geir Evanger (48)
  • Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim (48)
  • Førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre (50)

Sagfossen ble utnevnt til statsadvokat i 1999, og førstestatsadvokat i 2005. Hun ble da avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter. I 2016 ble hun ansatt som ny assisterende sysselmann på Svalbard, en stilling hun fortsatt innehar.

Evanger ble utnevnt til statsadvokat i Oslo i 2006, men flyttet videre til Det nasjonale statsadvokatembetet i 2011, der han for tiden aktorerer den helt ualminnelig omfangsrike Lime-saken. Han er også leder for Statsadvokatenes forening.

Den tredje søkeren, Alfheim, er også i retten for en god stund fremover. Sammen med Spesialenheten aktorerer han Jensen-saken, som i dag startet opp i Borgarting lagmannsrett for andre gang. Alfheim ble statsadvokat i Oslo i 2008, og er i dag konstituert i stillingen som embetsleder.

Også den siste søkeren, Trude Elisabeth Sparre, er ved Oslo statsadvokatembeter. Hun ble utnevnt i 2008, og klatret til førstestatsadvokat og avdelingsleder i 2015.

Oslo statsadvokatembeter står for ca 40 prosent av alle straffesakene som behandles av de totalt 10 statsadvokatembetene, ifølge riksadvokaten.no. I tillegg kommer Økokrim og Det nasjonale statsadvokatembetet.

Embetet dekker Oslo og Øst politidistrikt, og fører saker for Høyesterett, Borgarting lagmannsrett, Eidsivating lagmannsrett, Asker og Bærum tingrett, Follo tingrett, Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Heggen og Frøland tingrett, Moss tingrett, Nedre Romerike tingrett, Oslo tingrett, Sarpsborg tingrett og Øvre Romerike tingrett.