Professor Endre Stavang anbefaler i Rett24at reineierne bør basere seg på privatretten, heller enn folkeretten, i sitt krav om at vindmøllene på Fosen må fjernes.

Les: «Ulykken» på Fosen – prinsippene rundt kravet om riving

Jeg skal ikke uttale meg om innholdet i hans privatrettslige resonnement. Men for det første hopper han bukk over at FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 etter menneskerettighetsloven har forrang, også overfor norske privatrettslige regler. Det må derfor fastslås hvilke krav folkeretten stiller.

Høyesterett er på dette punktet entydig: Artikkel 27 innebærer at vindmøllene er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. For det andre tar han feil når han gjengir de folkerettslige ansvarsreglene. Artikkel 30 i FNs folkerettskommisjons ansvarsregler fastsetter at en folkerettsstridig handling må stoppes.

Dette innebærer at vindkraftselskapene ikke kan fortsette driften så langt vindmøllene strider mot folkeretten. I tillegg kommer, som Stavang er inne på, spørsmålet om plikten til restitusjon og erstatning.

Her gjelder det etter Folkerettskommisjonens artikkel 35 at det påligger en plikt til restitusjon, altså en reetablering av den tidligere tilstanden, med mindre dette er umulig eller det ville innebære en fullstendig uforholdsmessig byrde sammenliknet med betaling av erstatning (ifølge kommisjonens kommentar: «a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation»).»