Våren 2017 hengte den nå 30 år gamle mannen ved tre anledninger opp grov sjikane i en trappeoppgang han delte med blant andre to homofile naboer. Lappene inneholdt blant annet tegninger av hakekors, hodeskaller og pentagram, og tekstene «Når det III riket gjennopstår skall dere gasses med jødene som sist», «Sodomi medfører evig pinsler i helvetes ild 'god' tur....og alle vonde ønsker. VI HATER DERE» og «In nomine dei. Excelsis. Burn in hell!».

For lappene ble han i Oslo tingrett domfelt for hensynsløs adferd.

Men påtalemyndigheten ville i tillegg ha ham dømt for diskriminerende og hatefulle ytringer etter straffeloven § 185. Det sier både tingretten og nå Borgarting lagmannsrett nei til.

Teller ikke

Begrunnelsen er at diskriminerende og hatefulle ytringer bare er straffbare om de er fremsatt i «andres nærvær». Og selv om det her var to som opplevde lappene sammen, så teller ikke samboerne som «andres nærvær» når de begge er fornærmet i saken. Det homofile paret måtte med andre ord muligens latt lappen henge inntil noen andre så den, for at den skulle rammes av straffebudet om diskriminerende og hatefulle ytringer.

– Etter min oppfatning forutsetter lovbestemmelsen at ytringene skjer i nærvær av en person som ikke rammes, og det synet har vi fått gjennomslag for, sier mannens forsvarer, Svein Holden.

Aldri før prøvet

Tingretten siteres av lagmannsretten på at spørsmålet aldri tidligere har vært vurdert av en norsk domstol, og skriver:

«Det er ikke bevismessig grunnlag for at det var noen andre til stede da lappene ble utformet eller lagt/hengt ved inngangsdøren, til tross for at det er en oppgang med flere andre leiligheter. Det er heller ikke bevismessig grunnlag for at det var andre til stede da de to fornærmede mottok/leste lappene.

Aktor har anført at selv om de to tilstedeværende begge var fornærmede, innebærer hver av deres tilstedeværelse, at ytringene er fremsatt i den andres 'nærvær'. Forsvarer har anført at de fornærmedes tilstedeværelse ikke kan innebære at ytringene er fremsatt i 'andres nærvær' fordi ytringene er rettet mot de begge og slik at begge rammes av ytringene.

Spørsmålet er, etter hva retten kan se, verken vurdert av Høyesterett, lagmannsrettene eller tingrettene. Det er derfor begrenset veiledning i praksis.»

Straffebudet ble innført i 2005, i forbindelse med at forbudet mot ærekrenkelser ble opphevet.

For domfellelsen for hensynsløs atferd fikk mannen 14 dager betinget fengsel og 5000 kroner i bot. Aktors påstand for brudd på begge straffebudene var 18 dager betinget.

Les hele avgjørelsen her