Mandag laget EU-Kommisjonen et utkast til skattlegging av digitalgiganter som Google, Facebook og Uber. Politico publiserte onsdag dokumentet i sin helhet, og her skisserer skattespesialist Espen Nordbø i Haavind hovedinnholdet for Rett24.

Google, Facebook og Uber henter store inntekter i Norge og EU, men betaler minimalt med skatt. Dette har irritert både politikere og lokalt næringsliv. Men lav skatteinngang i landet der kundene befinner seg skyldes sjelden verken «juks» eller «uetisk skattetriksing». Årsaken er å finne i et internasjonalt skattesystem, basert på at man må ha fysisk tilstedeværelse i et land for å bli skattepliktig dit. EU-kommisjonen tar nå grep for å endre dette prinsippet.

Tanken er at inntekter skal skattlegges der verdiene blir skapt. Tradisjonell verdiskapning krever kapital i form av fysiske innretninger og aktivitet i form av menneskelig innsats, både i produksjonsfasen og i salgsfasen. Men i mye av den digitale økonomien kan tjenestene produseres og spesialtilpasses den enkelte kunde, uten at leverandøren er fysisk til stede. Ikke bare det – verdiene blir i stor grad skapt i medvirkning med kundemassen, ved at kundene selv gir informasjon om sine særskilte ønsker og behov. Typeeksempelet er Google og Facebook, som gjennom analyse av brukerens søk og handlingsmønster kan selge målrettet reklameplass. For digitale plattformer som Airbnb og Uber er det lokale preget enda sterkere – men stadig uten at selskapene selv har noen fysisk tilstedeværelse.

I et regelverksutkast datert 26 februar, uttaler EU-kommisjonen at det for visse digitale tjenester foreligger mismatch mellom stedet for verdiskapning og stedet for skattlegging. Dette gjelder særlig tjenester basert på stor grad av brukermedvirkning. Det refereres til at både OECD og EU-kommisjonen arbeider med regelverk som skal sikre skatteinngang fra digitale aktiviteter på tvers av landegrensene, men at dette arbeidet er komplisert og tidkrevende. Det foreslås derfor at EU som en slags overgangsordning innfører en midlertidig skatt, rettet mot leverandører av digitale tjenester basert på høy grad av brukermedvirkning: spesialtilpasset reklame basert på brukerdata (Google, Facebook, Instagram, Twitter) og digitale plattformer for «delingsøkonomi» (Airbnb, Uber).

Skatten vil kun gjelde innen EUs eget område, og kun ramme bedrifter med svært høy omsetning. I utkastet indikeres global omsetning over 750 millioner euro, og omsetning innen EU over 10-20 millioner euro. Skattesatsen indikeres å ligge på 1-5 prosent, men skal kunne trekkes fra i skatt på inntekt i det aktuelle landet. Man ser for seg et system der skatten fastsettes på EU-nivå og betales til ett bestemt EU-land, men fordeles innen EU etter hvor omsetningen stammer fra.