Oslo kommune konkluderte i fjor med at det ikke fantes noen hjemmel, ut over veitrafikklovens bestemmelser, for å regulere sparkesykkelparkeringen. Trondheim kommune prøvde saken for retten i vår, uten hell. Nå har også Bergen kommune gjort et forsøk, men heller ikke de har så langt lykkes.

Kommunen begjærte har begjært en midlertidig forføyning for å stanse bruken av kommunal grunn til utplassering og utleie av el-sparkesyklene. Sparkesykkelselskapet Ryde har motsatt seg kravet, og fikk i tingretten medhold i dette. Nå har Gulating lagmannsrett behandlet anken, med samme resultat:

«Kommunen har vist til Samferdselsdepartementets brev av 8. juli 2020. Brevet besvarte Drammen kommunes forespørsel om trafikkreglene var til hinder for at kommunen i kraft av sin eiendomsrett regulerte adgangen til utleie av elsparkesykler. Departementets oppfatning var at trafikkreglene § 18 nr. 4 ikke var til hinder for dette. Begrunnelsen var at formålet med regelen «ene og alene er å regulere trafikanters bruk av de nevnte arealene, slik at trafikksikkerheten og fremkommeligheten ivaretas i størst mulig grad».

Lagmannsretten er ikke enig med departementet. Selv om formålet med bestemmelsen er å regulere trafikksikkerhet og fremkommelighet, fremstår det ikke tvilsomt at bestemmelsen også innebærer en rett for borgerne til å parkere i tråd med bestemmelsen. Dette medfører igjen at grunneiers eierrådighet er begrenset av reguleringen og at grunneier ikke kan motsette seg parkering som skjer i samsvar med bestemmelsen. Lagmannsretten kan derfor ikke se at forskriftens ordlyd gir mulighet til å ekskludere sykkelparkering som skjer som ledd i kommersiell drift.»

Lagmannsretten konkluderer med at Bergen kommunen ikke har sannsynliggjort noe hovedkrav knyttet til at eierrådigheten gir adgang til å kreve samtykke for at å parkere el-sparkesykler på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun.

– Våre klienter er godt fornøyd med utfallet av saken, som er i tråd med en rettsoppfatning de har hatt hele veien, nemlig at kommunen mangler hjemmel til å nekte utleieaktørene av el-sparkesykler å sette ut syklene på kommunal grunn og «tvinge» aktørene inn kontrakter som pilotprosjekter og konsesjonskontrakter, sier partner Anne Christine Wettre i Ræder, som har ført saken for Ryde.

Kjennelsen kan du laste ned her.