Årsaken er at rettens leder, noen timer inn i hovedforhandlingen, ble klar over at en av hans kolleger ved domstolen hadde vært juridisk direktør i Sandnes Sparebank mens det potensielt straffbare forholdet skjedde.

Saken det dreier seg om har utspring i mullah Krekar, og at han siden 2006 har stått på en internasjonal liste over personer tilknyttet Al Qaida. Spørsmålet er om Sandnes Sparebank brøt de internasjonale sanksjonsreglene gjennom ikke å fryse midlene på kontoen han hadde i banken.

PST mener i hvert fall det, og i fjor høst fikk sparebanken derfor én millioner kroner i foretaksstraff for overtredelse av forskriften om sanksjoner mot ISIL og Al-Qaida. Dette forelegget har banken nektet å vedta.

Ville ha dommerens om vitne

18. oktober skulle hovedforhandlingen begynne i Sør-Rogaland tingrett. Det gjorde den også, men allerede første rettsdag dukket det opp et problem:

– Det som skjedde var at bankens representant, fra vitneboksen, redegjorde for blant annet hvem i banken som hadde vært involvert i vurderinger knyttet til den aktuelle kontoen. Mot slutten av dagen opplyste så administrator at det navnet som ble oppgitt, i dag er en ansatt ved domstolen, forteller statsadvokat Marit Formo.

NTB_ghu3CIVpubc.jpg
Statsadvokat Marit Formo. (Foto: Torstein Bøe/NTB)

Den daværende juridiske direktøren fra banken har nemlig vært konstituert som tingrettsdommer i Sør-Rogaland tingrett siden høsten 2020.

– På det tidspunktet så ikke jeg noen grunn til å fremme noen habilitetsinnsigelse, men forsvarer antydet at banken kanskje ønsket å høre ham som vitne. Det ville jo unektelig blitt en litt problematisk situasjon om retten skulle motta forsikring fra en dommerkollega i vitneboksen. Så da retten besluttet å si seg inhabil, så hadde ikke jeg noen innvendinger mot det.

Hun bekrefter at politiet kort tid etterpå gjennomførte et formelt avhør av den konstituerte tingrettsdommeren.

– Hvorfor blir han innkalt til avhør etter at hovedforhandlingen forsøksvis er i gang?

– Det hadde ikke vært fokus på hans rolle tidligere i saken. Det var avhørt flere vitner fra banken, og han var åpenbart ikke den som var mest sentral. Han kunne kanskje med fordel vært avhørt tidligere, men i retten kom det frem utdypende informasjon, forteller Formo.

– Ingen relevant rolle

Tingretten har som følge av dette bedt Gulating flytte saken til en annen domstol, og onsdag kom svaret:

«Tingrettens antagelser om at As rolle og hans eventuelle handlinger kan måtte bli tatt stilling til av hans kollegaer i tingretten ved avgjørelsen av bankens mulige straffansvar, er bekreftet gjennom det som har skjedd etter tingrettens kjennelse. A er innkalt til formelt politiavhør i saken, og påtalemyndigheten har gjort gjeldende at A deltok i vurderinger og beslutninger etter at banken fikk treff på FNs sanksjonslister. A inngår nå altså i den aktuelle personkretsen hvis handlinger og/eller unnlatelser vil bli vurdert ved bedømmelsen av bankens mulige straffansvar.

Påtalemyndigheten har i tillegg fremsatt habilitetsinnsigelse mot samtlige dommere, og har bedt saken overført til annen tingrett. Hvorvidt saken vil kunne bli behandlet mens A fortsatt er konstituert er uvisst, og er uansett ikke avgjørende. At andre medarbeidere i banken kan ha vært mer sentrale i håndteringen av saken, er ikke av betydning. Lagmannsretten mener i likhet med tingretten at det foreligger særlige omstendigheter som samlet sett påvirker habiliteten til alle tingrettens dommere, slik at hele tingretten er inhabil.»

Enden på visa blir at saken nå i stedet skal behandles av Hordaland tingrett.

– Vi mener denne dommeren ikke at har noen relevant rolle i denne straffesaken, og motsatte oss derfor at saken skulle flyttes. Nå blir det opp til Hordaland tingrett å finne et nytt tidspunkt for beramming, kommenterer Gunnar Holm Ringen, som representerer Sandnes Sparebank i saken.