Gulating lagmannsrett avgjorde i april en sak om oppsigelse av en helsefagarbeider ved Helse Vest. Bakgrunnen var at kvinnen hadde gjort fem oppslag i pasientjournalen, uten at det var begrunnet i helsehjelp.

Grunnen til at journalen ble åpnet, var at pasienten var ekskonen til helsefagarbeiderens kjæreste. I retten forklarte kvinnen at de to hadde et anstrengt forhold. Hun ønsket derfor å vite hvilken avdeling kvinnen var innlagt på, da hun ikke ønsket å treffe på henne på sykehuset.

I tingretten ble oppsigelsen kjent ugyldig, mens lagmannsretten kom til motsatt resultat. Gulating lagmannsrett skrev i dommen at tillitsbruddet var grovt uansett hvilket motiv kvinnen hadde for innsynet i de aktuelle dokumentene.

Annonse

Advokatfullmektig | Trondheim

Betydning for liv og helse

I sommer ble saken fremmet av Høyesteretts ankeutvalg, og tirsdag kom dommen. Der kommer Høyesterett til samme resultat som lagmannsretten, og skriver:

«Overtredelsen av forbudet i § 21 a representerer et alvorlig pliktbrudd. Den som oppsøker helsetjenester, skal kunne gjøre det i trygg forvissning om at ikke andre enn dem som har tjenstlig behov, får tilgang til sensitive opplysninger om seg. Det er nødvendig for å sikre at pasientene gir fullstendige opplysninger om sin helsetilstand, og dermed kan få riktig medisinsk behandling. At helsepersonell etterlever § 21 a, som er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell, kan slik sett ha avgjørende betydning for liv og helse.

I saken her blir tillitsbruddet forsterket av den negative relasjonen mellom A og pasienten. Det gjør det mer alvorlig enn om det ikke hadde bestått et slikt motsetningsforhold, og pasienten hadde vært en person som A ikke kjente.»

Kvinnens prosessfullmektig anførte at det forhold at kvinnen fikk fortsette i stillingen, om enn uten tilgang til journalsystemet, tilsier at det ikke var grunnlag for oppsigelsen.

Dette avviser Høyesterett, som peker på at det å få stå i stillingen samsvarer med lovens utgangspunkt. Å tillegge dette vekt i disfavør av arbeidsgiveren ville på sikt kunne uthule arbeidstakeres vern etter hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 15-11, heter det i dommen.

Avgjørelsen finner du her.