Mandag behandlet Innstillingsrådet for dommere den første bolken av ansettelser til de nye domstollederjobbene. I flere av tingrettene har det stått mellom søkere som allerede er sorenskrivere i rettskretsen.

I nye Buskerud tingrett er både sorenskriver i Kongsberg og Eiker tingrett, Liv Synnøve Taraldsrud, og sorenskriver i Drammen, Kristin Kjelland-Mørdre søkere. Her har innstillingsrådet valgt å innstille Taraldsrud på første og Kjelland-Mørdre som nummer to.

I nye Hordaland tingrett har rådet innstilt tre av de fire søkerne, og topprangeringen er gått til Håkon Rastum. Rastum var sorenskriver ved Nordhordland tingrett frem til sammenslåingen med Bergen tingrett i 2017. Som nummer to og tre er innstilt sorenskriver lvar K. lversen ved Inntrøndelag tingrett og avdelingsleder/tingrettsdommer i Bergen KjetiI Myhrvold

Til Midtre Hålogaland tingrett har rådet innstilt konstituert sorenskriver Kåre Skognes på topp. Som nummer to og tre har rådet innstilt tingrettsdommer lngulf Nordahl og lagdommer Sidsel Sund.

Nye Romerike og Glåmdal tingrett hadde kun en søker. Det er nåværende sorenskriver på Nedre Romerike, Odd Magne Gjerde, som er innstilt.

Også til Oslo tingrett var det kun en reell søker, Yngve Svendsen, som er innstilt.

Videre er det innstilt:

Søndre Østfold tingrett

 • Konstituert sorenskriver Ragnhild Borgerud
 • Tingrettsdommer lngulf Nordahl

Agder tingrett

 • Sorenskriver Robert Versland
 • Sorenskriver Anne Gro Aanensen
 • Sorenskriver Steinar Langholm

Rogaland tingrett

 • Tingrettsdommer Mariann Asmundsen Svensen
 • Sorenskriver Steinar Langholm

Vestre lnnlandet tingrett

 1. Sorenskriver lngjerd Thune
 2. Tingrettsdommer lngulf Nordahl

Østre lnnlandet tingrett

 1. Konstituert sorenskriver Mari Bø Haugstad
 2. Tingrettsdommer lngulf Nordahl

lndre og Østre Finnmark tingrett

 1. Sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors
 2. Konstituert sorenskriver Kåre lngvard Skognes

Møre og Romsdal tingrett

 1. Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset
 2. Sorenskriver Elisabeth Wiik
 3. Tingrettsdommer Øyvind Panzer lversen

Ytterligere noen lederstillinger vil bli behandlet i et ekstraordinært møte allerede førstkommende fredag, mens de siste stillingene, blant annet Nord-Troms, først vil bli behandlet i midten av april.

Annonse

Vil du være med på å utvikle en statlig virksomhet på et område med stor samfunnsbetydning og stor offentlig oppmerksomhet?

Ny rapport

Ett spørsmål som ennå ikke er landet, er hva slags arbeid som venter de mange nåværende sorenskriverne som blir stående uten lederoppgaver når sammenslåingene er gjennomført.

Dommerforeningen har tidligere innhentet en betenkning fra advokat Ingeborg Moen Borgerud, som konkluderte med at det «neppe er noe til hinder for at sorenskriverens stilling videreføres som en ren dømmende stilling i den sammenslåtte domstolen».

Nå har Bahr-advokatene Helge Olav Bugge og Tarjei Thorkildsen laget en tilsvarende utredning på oppdrag fra Domstoladministrasjonen. Også disse mener dommerne i stor grad må finne seg i omorganiseringene, så fremt de beholder lønn og tittel. Advokatene fremhever at det er den dømmende funksjonen som er begrunnelsen for dommernes særskilte stillingsvern, ikke lederfunksjonen. Advokatene skriver:

«Domstolslederfunksjonen fantes knapt nok da Grunnloven ble vedtatt. Dersom man tenker seg at den administrative lederfunksjonen ved en domstol ble rendyrket og gjort til en rent administrativ stilling, ville lederfunksjonen som nevnt ikke hatt Grl. §§ 22 (2)-vern hvis den ble opprettet som embedsstilling: Hertil kommer ytterligere at etter dagens praksis ville en slik stilling normalt ikke vært opprettet som embedsstilling.»

Advokatene mener også at dommerne må akseptere reisevei, inkludert overnatting, som følge av arbeidsgivers rett til å organisere virksomheten.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at det kun var fire domstolstillinger som var behandlet, i stedet for 12. Misforståelsen skyldtes at det var for krevende for redaksjonen å bla videre til side tre og fire i dokumentet. Arbeidet med å finne noen å skylde på er ennå ikke avsluttet.