Høyesterett ønsker å legge til rette for at advokater som fører saker for Høyesterett, skal kunne utføre oppgaven på en best mulig måte. I fellesskap har dommerne  derfor utarbeidet en veiledning om anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Tirsdag ble veilederen lagt ut på Høyesteretts hjemmeside, med informasjon om krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg.

Første gang

Det er første gang Høyesterett gir ut en slik veileder. Dommer Matheson fortalte tidligere tanker om å lage en slik veileder har strandet.

– Den gang var tonen det ville være så vanskelig å lage et felles dokument som alle dommerne kunne stå inne for. Så det tok de ikke sjansen på. Men den sjansen har vi tatt. Dette er et fellesgods for alle som går i retten, sier Matheson.

Matheson har sammen sammen med dommerne Per Erik Bergsjø, Knut Kallerud, Arnfinn Bårdsen og Bergljot Webster sittet i arbeidsgruppen bak veilederen, som et samlet dommerkollegium nå står bak.

Bevisstgjøring

Justitiarius Toril Øie fortalte tirsdag at et av formålene med veilederen, er så sikre at advokatene retter innsatsen mot det som er Høyesteretts kjernefunksjon.

– For Høyesterett går det en tråd fra toinstans-reformen, via den nye tvisteloven, til dagens rolle som prejudikatsdomstol, der det anker kun slipper inn etter samtykke. Vår rolle er å avgjøre prinsipielle spørsmål, og med denne veilederen ønsker vi å bevisstgjøre advokatene på prejudikatselementet i Høyesteretts virksomhet.

Øie forteller at hun håper norske advokater i enda større grad utvikler prosedyre som et eget fag, og Høyesterett har derfor oppfordret Advokatforeningen til å utvikle praktisk ordninger der advokater kan prøveprosedere. 

I veilederen er det viet omfattende plass til praktiske råd knyttet til prosedyre. Høyesterett opplyser at veilederen er tenkt brukt som et oppslagsverk.

I veilederen oppfordres forøvrig advokatene til å være lydhøre for signaler fra dommeren. Blant annet.

Les veilederen her