Avgjørelsene ble kunngjort klokken 13 fredag, og kan leses her.

Ankene var forent til tre felles behandlinger.

  • Én sak, som gjaldt Borgartings ankenektelse i en sak om tvangsadopsjon, førte frem.
  • Én sak, som gjaldt spørsmål om omsorgsovertakelse og samvær, ble forkastet.
  • Én sak, som gjaldt spørsmål om omsorgsovertakelse og samvær, ble delvis forkastet, ved at omsorgsovertakelsen ble opprettholdt, mens samværsgraden ble økt fra fire til åtte ganger i året.

Annonse

Juridisk rådgiver

Om tvangsadopsjonene, som har vært i sentrum for kritikken fra EMD, skriver Høyesterett:

«På bakgrunn av sammenligningen mellom barnevernloven og EMK blir min konklusjon at det ikke er noen motstrid mellom på den ene side praksis fra EMD og på den annen side de generelle materielle og prosessuelle prinsipper som skal følges ved adopsjon etter barnevernloven kapittel 4. Det er dermed ikke grunnlag for å sette til side bestemmelser i barnevernloven eller å tolke dem innskrenkende.

Men de norske lovbestemmelsene må praktiseres innenfor de rammer som følger av EMDs praksis. Her er det særlig viktig å følge prinsippene om myndighetenes plikt til å arbeide for gjenforening, blant annet ved konkrete og grundige vurderinger om tilstrekkelig samvær og hjelpetiltak. Vedtakene etter barnevernloven må bygge på et tilstrekkelig og oppdatert beslutningsgrunnlag, inneholde en balansert og tilstrekkelig bred avveining og ha en tilfredsstillende begrunnelse. Hvilke krav som stilles, beror på omstendighetene i den enkelte sak og hva slags tiltak det er tale om.»

Retten kommer etter en konkret vurdering til at lagmannsretten ikke har vurdert kriteriene riktig, og opphever altså ankenektelsen.

Om omfanget av samvær, skriver storkammeret at samværet må være slik at båndene mellom foreldre og barn kan styrkes og utvikles. Myndighetene kan imidlertid ikke fastsette et samvær som utsetter barnet for urimelig belastning.

Storkammeravgjørelsenes funksjon er å lage generelle retningslinjer til norske domstoler om hvordan de skal tolke EMD-avgjørelsene som er kommet mot Norge siden i høst.