Den nye koronaloven har fortsatt ikke engang rukket å tre i kraft, men de første unntaksforskriftene er allerede på vei. I dag sendte Justisdepartementet ut på høring en rekke forslag til endringer i rettspleien.

– Uten domstolene stopper Norge opp. I dag går de viktigste sakene for retten, men vi ser behovet for at flere av de andre saker også skal bli avgjort. Regjeringen forslår en rekke midlertidige endringer som gjør at flere saker går for retten uten å risikere smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Mange av tiltakene handler naturlig nok om utvidet bruk av digitale løsninger.

– Jeg vil understreke at regjeringen legger opp til at dommeren skal gjøre en vurdering av dette i hver enkelt sak, sier Mæland.

Departementet oppsummerer selv hovedtrekkene slik::

  • Utvide adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene.
  • Utvide adgangen til skriftlig behandling i domstolene.
  • Tilrettelegge for funksjonelle løsninger for signering av dokumenter.
  • Tilrettelegge for funksjonelle løsninger for avsigelse av rettslige avgjørelser.
  • Tilrettelegge for at utleveringsbegjæringer anses mottatt også ved elektronisk oversendelse, samt at rettsanmodninger kan mottas elektronisk fra stater utenfor EU og Schengen.

Fristen for å sende inn høringssvar er 25. mars klokken 14.00. Departementet understreker at endringene som foreslås er midlertidige.

Av forslaget fremkommer at mange de forslagene Domstoladministrasjonen sist uke etterlyste, er tatt til følge. Et forslag om ikke er fulgt, er forslaget om å åpne for å kutte ut meddommere i saker under seks års strafferamme. Departementets ønsker imidlertid å åpne for skriftlig behandling av spørsmål om fortsatt fengsling, fortsatt beslag av førerkort og opprettholdelse av besøksforbud, samt straffeutmålingssaker i lagmannsretten.

Også Høyesterett får med denne forskriften hjemmel til å behandle straffesaker skriftlig, slik de selv har bedt om.

Se hele høringsnotatet her