Regjeringen har lagt til ett navn på listen sammenlignet med de navnene som ble kjent torsdag. I tillegg er ett navn tatt ut. Utvalget består, foruten leder Finn Arnesen, av:

 • EØS-ekspert og partner i Simonsen Vogt Wiig, Karin Fløistad
 • Professor og tidligere dommer i Høyesterett, Jens Edvin Skoghøy
 • Direktør for UDIs asylavdeling, Hanne Jendal
 • Advokat Kristin Bugge Midthjell, som har bakgrunn blant annet fra helse- og velferdsenheten i Trondheim og Utlendingsdirektoratet
 • ESA-president fra 2007 til 2011, Per Sanderud
 • Barbro Wærnes, brukerombud i Fredrikstad kommune 

Det siste navnet er lagt til siden i går.

Mandatet

– Dette uavhengige utvalget skal snu hver stein og sette flomlyset på. Vi må få vite hvordan dette kunne gå galt i starten, hvordan det kunne gå så lang tid før feilen ble avdekket og hvordan vi kan unngå at dette skjer igjen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen skal utvalget belyse:

 • Arbeids- og sosialdepartementets håndtering og rolle i saken, herunder også innlemming av forordning 883/2004, styring av/dialog med Nav og behandlingstid, fram til november 2019. I denne sammenheng skal også informasjon fra regjeringen til Stortinget vurderes.
 • Nav og Trygderettens håndtering og rolle i saken.
 • Kartlegge og vurdere bakgrunnen for Arbeids- og velferdsetatens tolkning og praktisering av trygdeforordningen og øvrig EØS-rett knyttet til muligheten for å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i andre EØS-land.
 • Påtalemyndighetenes og domstolenes håndtering av sakene, og eventuelle andre saker i det sivile rettssystemet. Vurderingene skal ikke utfordre påtalemyndighetens og domstolenes uavhengighet.
 • Vurdere om praksis før 2012 også må gjennomgås.
 • Utvalget skal også redegjøre for læringspunkter som avdekkes, blant annet for å ivareta rettssikkerheten til personer som mottar ytelser fra NAV.

– Domstolkommisjonen er fornøyd med at granskningsutvalget ikke skal utfordre domstolenes uavhengighet, og vi ser fram mot å samarbeide med utvalget, sier kommunikasjonssjef Yngve Brox til Rett24.

Les mandatet her

Dårlig tid

Professor ved det juridiske fakultet i Bergen, Halvard Haukeland Fredriksen, frykter at utvalget vil få hastverk. 

– Det er en stor jobb utvalget har foran seg, og leveringsfristen 1. juni er knapp. Selv om jeg har forståelse for regjeringens ønske om raske svar, er det viktig at utvalget får tid til å trenge til bunns i hvordan NAV kunne ta så feil, og hvorfor det tok så lang tid før feilen ble oppdaget. Det er dette som er NAV-skandalens kjerne.

Han mener granskningen av påtalemyndighet og domstolene kunne vært overlatt til Riksadvokaten og Domstoladministrasjonen, for å unngå spørsmål om grenseflaten mot påtalemyndighetens og domstolenes uavhengighet.

– Når man først inkluderte påtalemyndigheten og domstolene i granskningen, burde man vel også nevnt forsvarsadvokatenes rolle. Men mandatet er vel vidt nok til at utvalget kan se på også dette, om de får tid.

Setteriksadvokat

I stasrådet ble også professor Henry John Mæland oppnevnt som setteriksadvokat for NAV-saken, ettersom Jørn Sigurd Maurud har erklært seg inhabil.

Rett24 har vært i kontakt med Mæland, som til daglig er professor ved det juridiske fakultet i Bergen. Han sier han vil reise til Oslo i kommende uke, og at han da vil orientere seg om saken, og ta grep for hvordan dette skal løses fremover. 

Såvidt Rett24 erfarer, vil et av spørsmålene bli om den ordinære staben ved riksadvokatembetet kan arbeide med NAV-sakene, eller om også staben er smittet av Mauruds inhabilitet. Det følger av straffeprosessloven § 60 annet ledd at dersom en tjenestemann er inhabil, «anses også hans underordnede ved samme embete ugilde». 

Kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas ved riksadvokatembetet har tidligere uttalt til NTB at hele embetet er inhabile i NAV-saken.

Justisdepartementet har så langt ikke besvart Rett24s forespørsel på om staben også anses inhabil, og eventuelt hvor langt man har kommet med å etablere en sette-stab for Mæland.

Henry John Mæland har også tidligere vært oppnevnt som setteriksadvokat, blant annet i Bouchiki-saken der Mossad-agenten Michael Harari som var utpekt som leder av den israelske drapskommandoen som likviderte Ahmed Bouchiki på Lillehammer i juli 1973. Setteriksadvokat Mæland henla saken i 2003.