– Dette er en meget viktig og prinsipiell avgjørelse, sier advokat Johnny Johansen. Sammen med Haavind-kollega Arve Martin Bjørnvik håndterte han saken da Høyesterett nylig behandlet et spørsmål om såkalte «plunder og heft»-krav knyttet til et veiprosjekt i Søndre Land.

Betegnelsen plunder og heft er et bransjeuttrykk, der kjernen er at entreprenøren påføres ekstrakostnader som følge av at forhold på byggherrens hånd medfører nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid hos entreprenøren.

– Lettere for alle

– Denne type krav er erfaringsmessig blant de aller største kravene i store bygge- og anleggsprosjekter. Dommen er klargjørende, og gir god veiledning i hvilke krav som stilles til bevis for årsakssammenheng og økonomisk tap. Dette vil gjøre det lettere for alle aktører å forholde seg til denne type krav fremover, og forhåpentligvis vil det også bidra til at tvistenivået innen bygge- og anleggsprosjekter reduseres, sier Johansen.

Under bevisførselen anførte entreprenøren, Hab Construction, en rekke kategorier av byggherreforhold som årsak til produktivitetsforstyrrelser. Dette omfattet blant annet manglende tilkomst fordi grunnerverv ikke var gjennomført, manglende tilkomst på grunn av sen kabelomlegging, og diverse andre prosjekteringsfeil eller -endringer. 

Byggherren anførte på sin side at det ikke var tilstrekkelig dokumentert noen årsakssammenheng mellom byggherreforholdene og de økonomiske konsekvensene.

Må ikke påvises eksakt

 

Arne Ringnes
Dommer Arne Ringnes.

Nå sier Høyesterett at det ikke skal stilles krav om slik helt direkte sammenheng. Førstvoterende Arne Ringnes skriver:

«(...) etter mitt syn kan det ikke generelt kreves at de eksakte økonomiske konsekvensene av hvert enkelt byggherreforhold må påvises. Kravene til bevis må ta høyde for at det kan være vanskelig eller umulig å knytte alle merutgiftene til enkelte byggherreforhold. Beviskravene kan ikke settes så høyt at det i praksis blir umulig eller urimelig tyngende for entreprenøren å føre bevis for plunder og heft. Ved plunder og heft står dessuten, som jeg har vært inne på, ofte den samlede effekten av byggherreforholdene på entreprenørens produktivitet i forgrunnen.

Den endelige utmålingen av tilleggsvederlaget vil følgelig i noen grad måtte bygge på et skjønn.»

To trinn

Entreprenøren Hab construction la til grunn at deres ekstrakostnader som følge av plunder og heft i denne saken var 29,6 millioner kroner. Eidsivating lagmannsrett tilkjente kun 5 millioner. Nå blir lagmannsrettens dom opphevet, ettersom Høyesterett mener domstolen har stilt for strenge krav til årsakssammenhengen:

«Dommen inneholder uttalelser som kan forstås slik at det kreves at de økonomiske konsekvensene av hvert enkelt byggherreforhold skal dokumenteres. Som jeg har vært inne på, innebærer dette å stille for vidtgående krav til bevisførselen i et tilfelle hvor det er en lang rekke byggherreforhold som har virket sammen.»

Høyesterett foreskriver at årsakssammenhengen i saker som dette skal løses i to trinn: Først skal det bevises at det foreligger forstyrrelser eller ineffektiv drift som følge av byggherrens forhold, deretter skal det sannsynliggjøres en årsakssammenheng mellom disse og entreprenørens merutgifter.

Begge parter feiret

Hvorvidt erstatningen til entreprenøren vil bli høyere enn sist når lagmannsretten skal behandle denne saken på nytt, er enn så lenge et åpent spørsmål. Prosessfullmektig for Hab Construction, Nils-Henrik Petterson, mener Høyesterett har truffet en god balanse.

– Jeg tror ikke vi har løst alle problemer ved denne dommen, vi kommer nok fortsatt til å ha uenigheter. Men Høyesterett har gjort det de kunne for å avklare, og vi er godt fornøyd med dommen. Så vidt jeg forstår ble den feiret i begge leire. Jeg mener i hvert fall at vi vant frem på flere prinsipper. For oss var det blant annet viktig å få fastslått at det er det vanlige prinsippet om sannsynlighetsovervekt som gjelder. Det burde kanskje være selvsagt, men det har ikke alltid vært det. Det var også viktig å få slått fast at det ikke skal stilles urealistiske krav til bevisførselen, sier Petterson.

Les hele dommen her

Rettelse24: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at saken var blitt behandlet i Borgarting. Dette var feil, det var Eidsivating som behandlet denne saken i andre instans.