Det kommer frem i en avgjørelse Høyesteretts avsa mandag.

Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem, og bemerker at «tingrettens dom er svært omfattende og gir en grundig beskrivelse av et bredt bevisbilde, som ikke minst består av en rekke tekniske bevis».

Også lagmannsrettens beslutning om å nekte fullstendig anke fremmet er omfattende, påpeker ankeutvalget.

«Saken gjelder mange tiltaleposter, men det er ikke omstridt at det er samme gjerningsperson som står bak alle handlingene i tiltalen. Det er ikke et krav for å nekte en anke fremmet at lagmannsretten på samme måte som etter en fullstendig, muntlig forhandling har full oversikt over alle detaljer i bevisbildet», heter det i kjennelsen.

Lagmannsrettens begrunnelse er etter ankeutvalgets vurdering tilstrekkelig til å vise at vilkåret for å nekte anke var oppfylt i dette tilfellet.

Bertheussen ble i tingretten dømt til ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet. Påtalemyndigheten la ned påstand om to års fengsel.

Ankesaken er berammet i desember.

Avgjørelsen finner du her.