Sommeren 2016 publiserte VG av et lydopptak hvor daværende forsvarer Amir Mirmotahari snakker med en mann om muligheten for å hindre at offeret i en voldtektssak møter i retten. Dagen etter publiseringen av lydopptaket ble Mirmotahari pågrepet, og i fjor sommer ble han dømt til 11 års fengsel for blant annet utpressing og drapsforbund.

Mirmotahari har anket lagmannsrettens dom på grunnlag av måten domspremissene er utformet. Via sin forsvarer Kim Ellertsen har han anført at teksten i dommen fra Borgarting på enkelte punkter er så lik teksten fra tingretten, at det kan reises tvil om hvorvidt lagmannsretten har foretatt en selvstendig vurdering.

Dette er forøvrig tredje gang Mirmotahari-saken behandles av Høyesterett i avdeling, i tillegg til én runde i Strasbourg. Det to andre rundene har dreid seg om forskjellige spørsmål knyttet til beslag og gjennomgang av advokaters databærere.

– Uheldig

I dommen Høyesterett avsa fredag, konstaterer retten at lagmannsrettens begrunnelse for bevisvurderingen i stor grad er kopiert fra tingrettens dom uten at dette fremgår uttrykkelig av lagmannsrettens dom. Det sentrale spørsmålet er om det er i strid med straffeprosessloven at tingrettsdommen ikke er angitt som kilde. Dette svarer Høyesterett nei på. Førstvoterende Erik Thyness skriver:

«En slik fremgangsmåte som lagmannsretten har anvendt i vår sak, er likevel uheldig fordi den kan svekke tilliten til at ankeinstansen har foretatt en selvstendig vurdering av saken. Dessuten gjør fremgangsmåten det vanskeligere å se hvor det er forskjeller i det materialet de ulike instanser har hatt å bygge på, og i hvilken utstrekning det er sammenfall i vurderingene. Det ville derfor etter min mening ha vært klart å foretrekke om lagmannsretten – når det ses bort fra gjengivelsen av helt uomstridte forhold – enten hadde formulert en selvstendig begrunnelse eller uttrykkelig hadde sitert tingrettens begrunnelse og sluttet seg til denne med eventuelle tilleggskommentarer. Jeg kan likevel ikke se at den fremgangsmåten lagmannsretten har anvendt, i seg selv innebærer noe brudd på lovens krav til begrunnelse.»

Etter straffeprosessloven § 41 tredje ledd kan en ankedomstol «i sine domsgrunner henholde seg til tidligere dommer i saken». Det vil si at tingrettens premisser kan gjengis i sin helhet, så lenge det gjøres klart gjennom henvisning for teksten kommer fra, skriver Høyesterett.

Tiltalt på nytt

Mirmotahari er forøvrig for tiden tiltalt i nok en straffesak. Denne behandles over ti uker i Oslo tingrett, frem til midten av juni. Saken er et biprodukt av etterforskningen fra den første saken, og tiltalen inneholder blant annet anklager om at Mirmotahari skal ha:

  • Latt klienter som satt i varetekt med restriksjoner få hans mobiltelefon
  • Overlevert hasj, kokain og tabletter til innsatte for å lokke til seg klienter
  • Tilbudt innsatte betaling for å bytte forsvarer til ham
  • Skaffet seg tilgang til en eksklients celle, under en hovedforhandling, og presset ham til å forklare seg uriktig

Høyesteretts ferske avgjørelse finner du her.