Tiltalte hadde bestilt en sexdukke fra en nettbutikk i Hong Kong, en dukke som ble beslaglagt i tollkontrollen. Spørsmålet for Høyesterett har vært om ordene «fremstilling som seksualiserer barn» dekker en dukke som dette.

– Det vil være en underlig og lite forutsigbar situasjon for enkelte av våre borgere, om brystenes størrelse på en dukke skal avgjøre hva som er straffbart i Norge. Jeg tviler på at Stortinget så for seg en slik rettslig vurdering, sa Elden til Rett24 i forbindelse med hovedforhandlingen i august.

– Utvilsomt et barn

Elden påpekte i retten at Høyesteretts ankeutvalg i fjor omtalte dukken som «ei sexdokke i storleik som eit barn», og at dette er noe annet enn å konstatere at dukken er ment å forestille et barn.

Berglund Cecilie Østensen
Førstvoterende Cecilie Østensen Berglund.

Førstvoterende Cecilie Østensen Berglund mener imidlertid at dukken utvilsomt skal forestille et barn, og skriver:

«Basert på fremvisningen av dukken for Høyesterett er det etter min oppfatning ikke tvilsomt at den aktuelle dukken skal forestille et barn. Jeg peker her på at det er tale om en dukke med anatomi og proporsjoner som et barn, og at den har et ansikt med barnlige trekk. Verken høyden eller det flate brystpartiet er i seg selv avgjørende ved vurderingen, men bidrar til det helhetlige inntrykket av at dukken må oppfattes som et barn langt under 18 år.»

Forarbeidene

Det neste spørsmålet for retten var om begrepet «fremstilling som seksualiserer barn» kunne dekke en dukke som dette. I forarbeidene var ikke dukker nevnt som et eksempel på «fremstilling». Høyesterett skriver:

«Det er ikke holdepunkter for at uttrykket «fremstilling» var ment å være begrenset til de eksemplene som eksplisitt er nevnt i forarbeidene. At forarbeidene ikke spesielt nevner sexdukker kan derfor ikke være avgjørende. Som påpekt av lagmannsretten, ville det være tilnærmet umulig for lovgiver å konkret angi alle nåværende eller fremtidige typer fremstilling som skulle falle innunder bestemmelsen. Lovgivers mål var at befatning med enhver fremstilling som seksualiserer barn skulle være straffbar, og den endelige ordlyden som ble vedtatt for å sikre dette, skjedde etter særskilt overveielse.

Samlet sett er det derfor mitt syn at forarbeidene gir støtte for at en dukke kan falle innunder straffebestemmelsen i § 311.»

Tiltalte anførte at ordlyden i straffebudet var utydelig, og dermed ikke tilfredsstilte kravet til klar lovhjemmel i Grunnloven § 96 og EM artikkel 7. Heller ikke dette fikk støtte av Høyesterett.

Dermed blir Hålogalands dom på 60 dager betinget fengsel stående.

Les hele dommen her